VI pitate - MI odgovaramo - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Zastara potraživanja lokalnih poreza

Sentenca odgovora: 
Na zastaru i druge postupovne odredbe pri plaćanju županijskih, gradskih i općinskih poreza, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona
Koji je rok zastare kod plaćanja lokalnih poreza kao što su, primjerice, porez na tvrtku, porez na plovne objekte, kuće za odmor i sl. te kojim je propisom to uređeno?
Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave (županije, gradovi i općine) uređeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., od br. 117/93 do br. 117/01 – u nastavku teksta: Zakon o financiranju JLS). Tim zakonom propisane su vrste poreza koji čine prihod, odnosno proračun županije, grada, odnosno općine. Zakonom o financiranju JLS-a također su propisane gornje dopustive stope poreza do kojih jedinice lokalne samouprave i uprave mogu svojim odlukama propisivati stopu poreza za svaku od zakonom utvrđenih vrsta poreza koje one mogu uvoditi. Rješenje o razrezu poreza temeljem odluke predstavničkog tijela JLS-a, donosi tijelo nadležno za utvrđivanje poreza, odnosno Porezna uprava. Zakonom o financiranju JLS-a propisani su rokovi u kojima se porez mora platiti i to u pravilu 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. Međutim, za neke vrste poreza ti rokovi nisu propisani, primjerice za porez na tvrtku ili naziv i korištenje javnih površina. Prema odredbi čl. 44. Zakona o financiranju JLS-a, na razrez, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru i propisi o porezu na dohodak do donošenja Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00). Prema odredbi čl. 172. toga Zakona, odnosno početkom njegove primjene (1. siječnja 2001.) prestao je vrijediti čl. 44. Zakona o financiranju JLS-a). druge postupovne odredbe pri plaćanju županijskih i gradskih, odnosno općinskih poreza, primjenjivali su se Slijedom navedenog, a kad je riječ o institutu zastare, to znači da se kod županijskih i gradskih, odnosno općinskih poreza primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona i to članci 90., 91. i 92. To praktično znači da pravo na utvrđivanje porezne obveze kao i pravo na naplatu poreza zastarijeva za tri godine nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi, odnosno u kojoj je trebalo naplatiti poreznu obvezu. Tijek zastare i u jednom i u drugom slučaju prekida se svakom službenom radnjom poreznog tijela, pri čemu svaki put nastupa novi tijek zastare, a apsolutna zastara nastupa nakon isteka šest godina od dana kad je prvi puta počela teći. (8-2, D. Đ., 28. 5. 2002.)

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5034 - od 05. lipnja 2002.