VI-MI iz tematskog područja: Računovodstvo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Oznaka operatora na naplatnom uređaju koji sastavlja i naplaćuje fiskalizirani račun 6486 2017.
Potpis ovlaštene osobe kojim se jamči vjerodostojnost, urednost i sadržaj knjigovodstvene isprave 6481 2017.
Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji – revizija 6462 2017.
Rok ispunjenja obveza 6459 2017.
Potpisivanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva 6458 2017.
Čuvanje poslovnih knjiga domaćeg trgovačkog društva u drugoj državi članici Europske unije 6454 2017.
Godišnje izvješće malog poduzetnika 6453 2017.
Revizija godišnjih financijskih izvještaja dioničkog društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu 6446 2016.
Rok čuvanja podataka iz bilance te računa dobiti i gubitka 6399 2016.
Popis imovine i obveza trgovačkog društva vezano uz promjene cijena proizvoda tijekom poslovne godine 6398 2015.
Prisutnost ovlaštenog revizora prilikom godišnjeg popisa imovine i obveza trgovačkog društva 6395 2015.
Zamjena pojedinih dijelova glavne knjige koja se vodi kao elektronički zapis 6388 2015.
Kad trgovačko društvo ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje 6385 2015.
Opseg nadzora Porezne uprave u trgovačkom društvu 6381 2015.
Financijski instrumenti u godišnjem izvješću trgovačkog društva 6379 2015.
Primjena međunarodnih financijskih standarda glede detaljnih uvjeta i pravila konsolidacije financijskih izvještaja 6375 2015.
Datum primitka u sudski registar i razdoblje na koje se odnose podatci iz godišnjeg izvješća 6374 2015.
Ciljevi i politike trgovačkog društva u godišnjem izvješću glede upravljanja financijskim rizicima 6372 2015.
Ustupanje podataka godišnjih financijskih izvještaja drugim osobama za znanstveno-istraživačke potrebe 6371 2015.
Izjava o neaktivnosti neprofitnih organizacija 6370 2015.
Izvještaj o korištenju proračunskih sredstava 6369 2015.
Financijske analize i kontrole revizorskog društva u povezanim društvima revidiranog subjekta 6368 2015.
Konsolidirani financijski izvještaj kad ovisna društva nemaju značajniji utjecaj na poslovanja grupe 6367 2015.
Stanje na dan kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja kod statusnih promjena trgovačkog društva 6366 2015.
Rok čuvanja godišnjih financijskih izvještaja u izvorniku 6365 2015.
Kad matično društvo nije u obvezi sastavljati konsolidirane financijske izvještaje 6364 2015.
Rok za dostavu godišnjeg izvješća radi javne objave 6362 2015.
Procjena vrijednosti trgovačkog društva od strane revizorskog društva 6361 2015.
Rok za podnošenje Poreznoj upravi pisanog izvješća o godišnjim financijskim izvještajima poduzetnika 6361 2015.
Ispunjenje obveze javne objave godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika 6360 2015.

Stranice