VI-MI iz tematskog područja: Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Pravo na naknadu plaće po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika 6474 2017.
Članstvo službenika u upravnim tijelima ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 6471 2017.
Lokalna samouprava – način prodaje zemljišta u vlasništvu JLS-a 6470 2017.
Lokalna samouprava – mogućnost imenovanja koje je u nadležnosti izvršnog tijela nakon raspisivanja redovitih izbora za izvršna tijela 6469 2017.
Lokalna samouprava – uvjeti za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela 6466 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – nespojivost dužnosti vijećnika 6465 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – dodatak za uspješnost u radu 6464 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – ocjenjivanje službenika 6462 2017.
Lokalna samouprava – upravljanje i održavanje sportskih građevina 6457 2017.
Financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave – ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske 6454 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – osnivanje radnih tijela 6453 2017.
Lokalna samouprava – upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta 6452 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – premještaj službenika 6450 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – imenovanje pročelnika – obveza polaganja državnog ispita 6449 2016.
Lokalna samouprava – ovlast za potpisivanje ugovora o radu s ravnateljem knjižnice 6449 2016.
Lokalna samouprava – određivanje granice područja naselja 6448 2016.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – prestanak službe po sili zakona 6447 2016.
Lokalna samouprava – ovlasti komunalnog redara 6446 2016.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – raspored razriješenog pročelnika 6445 2016.
Nadležnost za davanje imena groblju u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 6444 2016.
Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove – pravo na pravni lijek protiv odluke 6443 2016.
Lokalna samouprava – uvjeti za obavljanje poslova komunalnog redar 6442 2016.
Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – državnoi stručni ispit 6441 2016.
Nepravilnost i slabost financijskog poslovanja jedinice lokalne samouprave u izvješću za prethodnu godinu 6440 2016.
Služba na određeno vrijeme u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 6440 2016.
Imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva u kojem udjele u vlasništvu ima jedinica lokalne samouprave 6439 2016.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – uvjeti za raspored službenika na radno mjesto 6438 2016.
Lokalna samouprava – pravo službenika u službi na određeno vrijeme na godišnji odmor 6435 2016.
Izrada proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – rok za dostavu prijedloga financijskih planova proračunskog korisnika 6434 2016.
Lokalna samouprava – primjena sporazuma o izvršenju usluga 6433 2016.

Stranice