VI pitate - MI odgovaramo - Radno pravo

Slanje zahtjeva za zaštitu prava preporučeno putem pošte i računanje rokova za sudsku zaštitu prava iz radnog odnosa

Sentenca odgovora: 
Kada je radnik zahtjev za zaštitu prava predao u roku, preporučenom pošiljkom putem pošte, te kada je iz povratnice vidljivo kojeg je datuma poslodavac primio njegov zahtjev, tada se pitanje pravovremenosti traženja sudske zaštite prava ne može računati od dana kada je zahtjev za zaštitu prava predan pošti preporučenom pošiljkom, već od dana kada je poslodavac primio zahtjev radnika za ostvarenje povrijeđenog prava

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017.