VI pitate - MI odgovaramo - Parnični postupak

Nadležnost suda Republike Hrvatske i zabilježba spora

Sentenca odgovora: 
Ako spor o pravu na nekretnini, koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, vodi strani sud, koji je odredio upis zabilježbe spora na predmetnoj nekretnini, zemljišnoknjižni sud takav prijedlog za upis zabilježbe spora treba odbiti, jer u takvim sporovima postoji isključiva nadležnost suda Republike Hrvatske

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6489 od 25. rujna 2017.