Sudska praksa - Obvezno pravo

Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi

Sentenca odluke: 
Zastarijevanje tražbine koja pripada osiguratelju, prema trećoj osobi odgovornoj za nastupanje osiguranog slučaja ne počinje teći tek isplatom štete osiguraniku, već od trenutka izvršenog izvida štete kada je osiguratelj (sada oštećenik) mogao saznati za opseg i visinu štete

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017.