Sudska praksa - Zemljišne knjige

Uknjižba prava (su)vlasništva na suvlasničkim dijelovima nekretnine

Sentenca odluke: 
Ako pravomoćnom presudom na temelju koje se traži uknjižba prava (su)vlasništva nije određeno u kojem su dijelu suvlasnici dužni trpjeti upis prava vlasništva u korist predlagateljice, tada su suvlasnici dužni trpjeti upis prava (su)vlasništva u korist predlagateljice u jednakim dijelovima

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6462 od 20. ožujka 2017.