Sudska praksa iz tematskog područja: Upravni spor

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Upravni spor – granice tužbenog zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6460 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6459 2017.
Upravni spor – lokalna samouprava – zainteresirana osoba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6454 2017.
Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom sporu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6445 2016.
Upravni spor – izmjena općeg akta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6438 2016.
Šutnja uprave – proširenje tužbenog zahtjeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6435 2016.
Upravni spor-mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6433 2016.
Dostava – rok za žalbu Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6427 2016.
Upravni spor – aktivna legitimacija Upravni spor 6426 2016.
Upravni spor – prekid spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6420 2016.
Upravni akt – obavijest o subvencioniranju kredita i državnom jamstvu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6417 2016.
Upravni akt – oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6416 2016.
Upravni spor – privremena koncesijska naknada Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6413 2016.
Upravni akt – investicijske potpore za kapitalno ulaganje Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6412 2016.
Opći akti – pravni interes podnositelja zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6411 2016.
Upravni akt – reklamacija obračuna komunalnih usluga Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6410 2016.
Opći akt – privremene mjere Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6410 2016.
Upravni spor – nadležnost upravnog suda Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6392 2015.
Upravni akt – izbor u naslovno suradničko zvanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6386 2015.
Ovlast za pokretanje upravnog spora Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6385 2015.
Upravni spor – troškovi spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6364 2015.
Upravni akt – osnivanje prava služnosti Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6363 2015.
Ustavna tužba protiv godišnjeg rasporeda poslova u sudovima Ustavni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6355 2015.
Opći akti – stupanje na snagu općih akata Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6354 2015.
Pravila za postupanje i nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6348 2015.
Upravni spor – pravni lijekovi Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6343 2014.
Upravni spor – troškovi spora Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6342 2014.
Upravni akt – raspisivanje oglasa za prijam u državnu službu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6328 2014.
Upravni spor – iznošenje novih činjenica u tužbi – izvlaštenje Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6325 2014.
Povlačenje tužbe - neopozivost Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6306 2014.

Stranice