Narudžba izdanja

Naslov
Kazneni zakon
Obiteljski zakon 2014.
Ovršni zakon - 2014.
Prekršajni zakon
Stečajni zakon
The Constitution of the Republic of Croatia
Zakon o izvlaštenju
Zakon o kaznenom postupku - 2014
Zakon o mjenici i Zakon o čeku
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o obveznim odnosima - 2013
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o parničnom postupku
Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2014.
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o radu 2014.
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Naslov
Službeničko pravo
Zakon o zemljišnim knjigama - 2013.
Naslov
Registar pravnih propisa Republike Hrvatske
Naslov
Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi
Aktualnosti u području nekretnina - 2012
Aktualnosti u području nekretnina – 2013.
Aktualnosti u radnim odnosima – 2015.
Ekonomija
Gradnja i prostorno uređenje 2014.
Izmjene i dopune Ovršnog zakona 2014.
Javna nabava - PRIMJENA ZAKONA, UREDBI I PRAVILNIKA - NAJNOVIJA PRAKSA
Javna nabava - novi sustav
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Komunalno gospodarstvo 2014.
Komunalno gospodarstvo i nekretnine
LEGALIZACIJA I GRADNJA - upis legalizirane građ.i katas. i ZK
Legalizacija zgrada i zemljišne knjige
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 2014.
Lokalni izbori 2013. i usklađivanje statuta i poslovnika JLS-a
Nekretnine 2010.
Nekretnine 2014.
Nekretnine, porezi i komunalna naknada
Novela Zakona o radu – 2013.
Novela Zakona o javnoj nabavi iz 2013. i propisa o DKOM-u
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.
Novine u postupku javne nabave i nova iskustva
Novine u primjeni OPZ-a, županijski porezi, žalba i upravni spor u poreznim stvarima
Novine u prostornom uređenju i gradnji – 2011.
Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu
Novine u radnopravnim odnosima 2013.
Pitanja i aktualnosti u području Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
Prostorno uređenje i gradnja 2013
Prostorno uređenje, gradnja i legalizacija
Radni odnosi prema Novelama zakona iz 2011.
Službenički odnosi
Stečaj i ovrha
Ugovorne i zatezne kamate
Upravljanje nekretninama
Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige
Zakon o DKOM-u i Zakon o javnoj nabavi, okvirni sporazum
Zemljišne knjige i odgoda povjerenja
ZUP – iskustva u praksi i primjeri
Naslov
Komentar Zakona o izvlaštenju
Komentar Zakona o upravnim sporovima
Obvezno pravo
OBVEZNO PRAVO - OPĆI DIO II.
Obvezno pravo - Posebni dio I.
Sudska zaštita individualnih prava radnika
Naslov
Dizajniranje organizacije
DOBROBIT DJETETA I NAJBOLJI INTERES DJETETA U SUDSKOJ PRAKSI
Ekonomika trgovine
Europski uhidbeni nalog s primjerima iz sudske prakse
Izbor presuda Europskog suda
Izbor sudskih odluka i mišljenja ministarstava - nekretnine i zemljišne knjige
Koncesije na pomorskom dobru
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis
Liber amicorum in honorem
Nekretnine i zemljišne knjige 2.
O ustavima i ljudima
Odgovornost države za štetu
Planiranje korištenja zemljišta
Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas
Sudska zaštita djece
Sustavi planiranja korištenja zemljišta
Traditio iuridica
Vijeće Europe i Europska unija
Naslov
Kmetska prava
Novi propisi o otkazu ugovora o radu i sudskoj zaštiti individualnih prava radnika
Odgovornost Republike Hrvatske za oružane i redarstvene snage, za terorističke akte i u sukcesiji država
Smetanje posjeda u sudskoj praksi
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Ugovorne i zatezne kamate - uzroci zaračunavanja većih kamata s primjerima za povrat
Zakon o mirenju s komentarom
Naslov
Komentar Zakona o općem upravnom postupku (IV. dopunjeno izdanje)
Komentar Zakona o upravnim sporovima
Komunalno upravno pravo
Koncesije u pravnom sustavu Republike Hrvatske
Najam stanova i zakup poslovnog prostora u praksi
Nekretnine i komunalno gospodarstvo
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.
Osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje zemljišne knjige
Posredovanje u prometu nekretnina
Primjena Zakona o radu
Program općeg dijela državnog stručnog ispita
Upisi u zemljišnu knjigu
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Zakon o zemljišnim knjigama - Konačni prijedlog Novele iz 2013.
Zemljišne knjige - povezivanje