Narudžba izdanja

Naslov
Kazneni zakon
Obiteljski zakon II. izdanje
Ovršni zakon - 2017.
Prekršajni zakon
Stečajni zakon
The Constitution of the Republic of Croatia
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Zakon o kaznenom postupku - 2017
Zakon o mjenici i Zakon o čeku
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o nasljeđivanju 2017.
Zakon o obveznim odnosima - 2013
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o parničnom postupku
Zakon o radu 2014.
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o upravnim sporovima
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
Naslov
Zakon o zemljišnim knjigama - 2013.
Naslov
AGENT PRODAJE NEKRETNINA
AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015.
Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi
Aktualnosti u radnim odnosima – 2015.
DJELOKRUG I SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Ekonomija
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA
Gradnja i prostorno uređenje 2014.
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE, LEGALIZACIJA, KONCESIJE I IZVLAŠTENJE
Izmjene i dopune Ovršnog zakona 2014.
Komunalno gospodarstvo 2014.
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 2014.
NEKRETNINE - 2015.
Nekretnine 2014.
NEKRETNINE 2016.
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA
Novela Zakona o parni~nom postupku iz 2013.
NOVI PROPISI U PODRUČJU NEKRETNINA I RECENTNA SUDSKA PRAKSA
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015.
NOVI STEČAJNI ZAKON
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
Novi Zakon o radu
NOVINE U POREZNIM PROPISIMA
Novine u radnopravnim odnosima 2013.
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI
PRAVA NA NEKRETNINAMA
Radni odnosi prema Novelama zakona iz 2011.
SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I DRŽAVNOJ UPRAVI
Stečaj i ovrha
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI 2015.
Zemljišne knjige i odgoda povjerenja
ZUP – iskustva u praksi i primjeri
Naslov
Komentar Zakona o upravnim sporovima
Obvezno pravo
Obvezno pravo - Posebni dio I.
OBVEZNO PRAVO - POSEBNI DIO II.
Sudska zaštita individualnih prava radnika
Naslov
BRAČNA STEČEVINA I DRUGI IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA U SUDSKOJ PRAKSI
BRAČNA STEČEVINA I DRUGI IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA U SUDSKOJ PRAKSI
Dizajniranje organizacije
DOBROBIT DJETETA I NAJBOLJI INTERES DJETETA U SUDSKOJ PRAKSI
Ekonomika trgovine
ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI
HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA
Izbor presuda Europskog suda
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Strasbourški acquis
Liber amicorum in honorem
LJUDSKO PRAVO NA VODU
O ustavima i ljudima
Odgovornost države za štetu
Planiranje korištenja zemljišta
PRAVO NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas
SMETANJE POSJEDA U SUDSKOJ PRAKSI
Sudska zaštita djece
Sustavi planiranja korištenja zemljišta
Traditio iuridica
TRADITIO IURIDICA VOL. II
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE, XVII. Izdanje
Vijeće Europe i Europska unija
ZAJEDNIČKE SASTAVNICE I RAZLIKE HRVATSKOG I BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI
ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE
Naslov
Kmetska prava
Novi propisi o otkazu ugovora o radu i sudskoj zaštiti individualnih prava radnika
Odgovornost Republike Hrvatske za oružane i redarstvene snage, za terorističke akte i u sukcesiji država
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Ugovorne i zatezne kamate - uzroci zaračunavanja većih kamata s primjerima za povrat
Zakon o mirenju s komentarom
Naslov
Europski uhidbeni nalog s primjerima iz sudske prakse
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Komentar Zakona o izvlaštenju
Komentar Zakona o općem upravnom postupku (IV. dopunjeno izdanje)
Komentar Zakona o upravnim sporovima
Komunalno gospodarstvo i nekretnine
Komunalno upravno pravo
Koncesije na pomorskom dobru
Koncesije u pravnom sustavu Republike Hrvatske
Lokalni izbori 2013. i usklađivanje statuta i poslovnika JLS-a
Najam stanova i zakup poslovnog prostora u praksi
Nekretnine i komunalno gospodarstvo
Nekretnine i zemljišne knjige 1.
Nekretnine i zemljišne knjige 2.
Novela Zakona o radu – 2013.
Novela Zakona o javnoj nabavi iz 2013. i propisa o DKOM-u
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2011.
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.
Novine u postupku javne nabave i nova iskustva
Novine u primjeni OPZ-a, županijski porezi, žalba i upravni spor u poreznim stvarima
Novine u prostornom uređenju i gradnji – 2011.
Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu
Osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje zemljišne knjige
Posredovanje u prometu nekretnina
Program općeg dijela državnog stručnog ispita
Službeničko pravo
Ugovorne i zatezne kamate
Upisi u zemljišnu knjigu
Upravljanje nekretninama
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Zakon o DKOM-u i Zakon o javnoj nabavi, okvirni sporazum
Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2014.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o zemljišnim knjigama - Konačni prijedlog Novele iz 2013.
Zemljišne knjige - povezivanje