Savjetovanja

Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb


TEME I PREDAVAČI:


IVAN PALČIĆ, dipl. iur., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

1. UVOD U ZJN 2016
    • vremenske granice važenja ZJN 2016,
    • status postojećih i budućih provedbenih podzakonskih propisa,
    • pregled osnovnih i općih odredaba ZJN 2016 (novi pojmovi, plan nabave,
      tajnost podataka, računanje rokova, komunikacija naručitelja
      i gospodarskih subjekata, sukob interesa),
    • nova izuzeća od primjene Zakona


ANTE LOBOJA, dipl. iur., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

2. NOVINE U VEZI S POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, OKVIRNIM
    SPORAZUMOM, TE NABAVOM DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA

    • vrste postupaka javne nabave,
    • rokovi za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje,
    • kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta: osnove
      za isključenje i kriteriji za odabir (uvjeti sposobnosti),
    • novine u vezi s pregledom i ocjenom ponuda,
    • institut okvirnog sporazuma – novine,
    • novine u vezi s primjenom pregovaračkog postupka bez
      prethodne objave poziva na nadmetanje,
    • nabava društvenih i drugih posebnih usluga
      (dosadašnje usluge iz Dodatka IIB ZJN-a)


NINA ČULINA, dipl. oec., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

3. PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE, TEHNIKE I INSTRUMENT
    ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVI, ODREDBE O PODIZVODITELJIMA

    • prethodno istraživanje tržišta i savjetovanje s gospodarskim subjektima,
    • izrada dokumentacije o nabavi (predmet nabave, podjela na grupe,
      tehničke specifikacije, kriterij odabira, jamstva),
    • pregled novih tehnika i instrumenata nabave
      (dinamički sustav nabave i elektronički katalozi),
    • sudjelovanje podizvoditelja u postupcima javne nabave
    • novosti kod izrade, predaje i otvaranja ponuda


ZORAN VUIĆ, dipl. iur., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

4. JAVNA NABAVA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE, PRAVNA ZAŠTITA
    I UPRAVNI NADZOR

    • posebnosti postupaka javne nabave za sektorske naručitelje,
    • nadležnost središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (nadzor i izvješća),
    • prekršajna odgovornost naručitelja,
    • pravna zaštita – pravo na izjavljivanje žalbe i rokovi,
      osobito bitne povrede, troškovi, upravni spor – novine


Kotizacija:
Naknada za savjetovanje iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu
za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku
 
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 310117 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.
 

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: