Savjetovanja

Radionica PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU

6. veljače 2018. (utorak), s početkom u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba

1. PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

   • u čemu se sastoji obveza primjena ZUP-a
   • što se smatra upravnom stvari za koja su javnopravna tijela
     dužna provesti upravni postupak
   • načela upravnog postupka i njihova primjena u praksi
   • tko se smatra službenom osobom odgovornom za vođenje
      upravnog postupka i donošenje rješenja
   • stranke upravnog postupka
   • kako se pokreće upravni postupak; pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti
   • postupak rješavanja upravne stvari (postupovne odredbe)
   • radnje u upravnom postupku (podnesci, ročišta, komunikacija
      sa strankama, zapisnici, zaključci)
   • načini dostave odluka strankama
   • oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku (primjeri)
   • računanje rokova u upravnom postupku
   • rok za žalbu, učinak podnošenja žalbi, postupak i donošenje rješenja povodom žalbe,
   • izvršenje rješenja (pravomoćnost)
   • prigovor kao pravni lijek – za što se može podnijeti, tko o njemu odlučuje i u kojem roku
   • najčešći propusti u poslovanju javnopravnih tijela vezano uz
      primjenu ZUP-a utvrđeni inspekcijskim nadzorom

2. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU

   • što se uređuje Uredbom o uredskom poslovanju i njena primjena u praksi
   • što je Pravilnik o unutarnjem redu i što se njime uređuje
   • temeljni pojmovi uredskog poslovanja
   • što je pisarnica i pismohrana, kako se ustrojavaju i odgovorne osobe za njihovo vođenje
   • način zaprimanja, otvaranja i pregleda pošiljki
   • postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglim elektroničkim putem
   • razvrstavanje i raspoređivanje spisa
   • vrste upisnika i upisivanje pismena  (prijemni štambilj, klasifikacijska i urudžbena oznaka)
   • pomoćne evidencije – kada se i zašto moraju voditi
   • administrativno-tehnička obrada akta
   • otpremanje pismena
   • dostava predmeta u pismohranu i čuvanje (rokovi čuvanja, izrada
      Pravilnika o čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva)
   • postupanje s pečatima, žigovima i štambiljima

Interaktivna radionica namijenjena je tijelima državne uprave, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima (školama, vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi, agencijama, zavodima i drugim pravnim osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP).

Na radionici će sudionicima biti omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u daljnjem radu i poslovanju.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavača (skriptu), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 060218– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: