Savjetovanja

Radionica PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU

6. veljače 2018. (utorak), s početkom u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba

1. PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

   • u čemu se sastoji obveza primjena ZUP-a
   • što se smatra upravnom stvari za koja su javnopravna tijela
     dužna provesti upravni postupak
   • načela upravnog postupka i njihova primjena u praksi
   • tko se smatra službenom osobom odgovornom za vođenje
      upravnog postupka i donošenje rješenja
   • stranke upravnog postupka
   • kako se pokreće upravni postupak; pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti
   • postupak rješavanja upravne stvari (postupovne odredbe)
   • radnje u upravnom postupku (podnesci, ročišta, komunikacija
      sa strankama, zapisnici, zaključci)
   • načini dostave odluka strankama
   • oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku (primjeri)
   • računanje rokova u upravnom postupku
   • rok za žalbu, učinak podnošenja žalbi, postupak i donošenje rješenja povodom žalbe,
   • izvršenje rješenja (pravomoćnost)
   • prigovor kao pravni lijek – za što se može podnijeti, tko o njemu odlučuje i u kojem roku
   • najčešći propusti u poslovanju javnopravnih tijela vezano uz
      primjenu ZUP-a utvrđeni inspekcijskim nadzorom

2. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU

   • što se uređuje Uredbom o uredskom poslovanju i njena primjena u praksi
   • što je Pravilnik o unutarnjem redu i što se njime uređuje
   • temeljni pojmovi uredskog poslovanja
   • što je pisarnica i pismohrana, kako se ustrojavaju i odgovorne osobe za njihovo vođenje
   • način zaprimanja, otvaranja i pregleda pošiljki
   • postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglim elektroničkim putem
   • razvrstavanje i raspoređivanje spisa
   • vrste upisnika i upisivanje pismena  (prijemni štambilj, klasifikacijska i urudžbena oznaka)
   • pomoćne evidencije – kada se i zašto moraju voditi
   • administrativno-tehnička obrada akta
   • otpremanje pismena
   • dostava predmeta u pismohranu i čuvanje (rokovi čuvanja, izrada
      Pravilnika o čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva)
   • postupanje s pečatima, žigovima i štambiljima

Interaktivna radionica namijenjena je tijelima državne uprave, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima (školama, vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi, agencijama, zavodima i drugim pravnim osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP).

Na radionici će sudionicima biti omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u daljnjem radu i poslovanju.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavača (skriptu), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 060218– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2013 godini:
NOVI ZAKONI O PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI - 16. prosinca 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVINE U POSTUPKU JAVNE NABAVE I NOVA ISKUSTVA - 27. studenoga 2013. (srijeda) u 9,00 sati
LEGALIZACIJA I GRADNJA - 28. listopada 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NEKRETNINE - 30. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVINE U RADNOPRAVNIM ODNOSIMA - 20. rujna 2013. (petak), u 9,30 sati
NOVELA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI IZ 2013. I PROPISA O DKOM-u - 16. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O RADU – 2013. - 8. srpnja 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
ZAKON O DKOM-u i ZAKON O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNI SPORAZUM - 19. lipnja 2013. (srijeda), 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 17. lipnja 2013. (ponedjeljak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013. - 19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2013. - 27. veljače 2013. (srijeda) u 9,30 sati
STEČAJ I OVRHA - 24. siječnja 2013. (četvrtak), 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: