Savjetovanja

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split

23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
Dvorana Hrvatske odvjetničke komore, Zbora odvjetnika u Splitu, Zrinjsko - Frankopanska 8, Split

Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba

1. PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
− u čemu se sastoji obveza primjena ZUP-a
− što se smatra upravnom stvari za koja su javnopravna tijela dužna provesti upravni postupak
− načela upravnog postupka i njihova primjena u praksi
− tko se smatra službenom osobom odgovornom za vođenje upravnog postupka
    i donošenje rješenja
− stranke upravnog postupka
− kako se pokreće upravni postupak; pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti
− postupak rješavanja upravne stvari (postupovne odredbe)
− radnje u upravnom postupku (podnesci, ročišta, komunikacija s strankama, zapisnici, zaključci)
− načini dostave odluka strankama
− oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku (primjeri)
− računanje rokova u upravnom postupku
− rok za žalbu, učinak podnošenja žalbi, postupak i donošenje rješenja povodom žalbe,
− izvršenje rješenja (pravomoćnost)
− prigovor kao pravni lijek – za što se može podnijeti, tko o njemu odlučuje i u kojem roku
− najčešći propusti u poslovanju javnopravnih tijela vezano uz primjenu ZUP-a
   utvrđeni inspekcijskim nadzorom

2. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU
− što se uređuje Uredbom o uredskom poslovanju i njena primjena u praksi
− što je Pravilnik o unutarnjem redu i što se njime uređuje  
− temeljni pojmovi uredskog poslovanja
− što je pisarnica i pismohrana, kako se ustrojavaju i odgovorne osobe za njihovo vođenje
− način zaprimanja, otvaranja i pregleda pošiljki
− postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglim elektroničkim putem
− razvrstavanje i raspoređivanje spisa
− vrste upisnika i upisivanje pismena  (prijemni štambilj, određivanje klasifikacijske i urudžbene oznake)
− pomoćne evidencije – kada se i zašto moraju voditi 
− administrativno-tehnička obrada akta
− otpremanje pismena
− dostava predmeta u pismohranu i čuvanje (rokovi čuvanja, izrada Pravilnika o čuvanju
   arhivskog gradiva izvan arhiva)
− postupanje s pečatima, žigovima i štambiljima


Interaktivna radionica namijenjena je tijelima državne uprave, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima (školama, vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi, agencijama, zavodima i drugim pravnim osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP).
Na radionici će sudionicima biti omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u daljnjem radu i poslovanju.


Kotizacija: 
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavača (skriptu), radni pribor, i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 00 230518– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: