Savjetovanja

NOVELA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI IZ 2013. I PROPISA O DKOM-u

16. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o.., Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa, KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-02/1-13-2, ovlaštenje važi do: 15.3.2016.)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj programa usavršavanja 2013-0062)

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA


9,00 – 10,30 PRIKAZ NAJZNAČAJNIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
-„in-house“ ugovori
- zajednica ponuditelja
- rezervirani ugovori
- zahtjev za objašnjenje/izmjenu dokumentacije za nadmetanje
- izjava o nekažnjavanju - novi način utvrđivanja okolnosti u vezi s postojanjem razloga isključenja zbog (ne)osuđivanosti gospodarskog subjekta i osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje
- obvezni/neobvezni razlozi isključenja
- novine u vezi sa sudjelovanjem podizvoditelja
- dostava odluke o odabiru/poništenju
- izvršenje ugovora o javnoj nabavi

(2 nastavna sata)
Kristina Zovko, dipl. iur.
10,30 – 10,45 STANKA
10,45 – 12,15 PROMJENE U SUSTAVU JAVNE NABAVE  
NAKON 1. SRPNJA 2013.
- pregled odredaba Zakona o javnoj nabavi koje stupaju na snagu na dan pristupanja i odredaba koje se primjenjuju do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
- "nabava radi daljnje prodaje" - izuzeće koje javni naručitelji neće moći koristiti nakon 1. srpnja 2013.
- nabave velike vrijednosti - obvezna objava u Službenom listu Europske unije
- novine za sektorske naručitelje
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA  
- obilježja e-javne nabave, stanje i perspektive
- dinamika prijelaza na novi režim e-dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje

(2 nastavna sata)
Kristina Zovko, dipl. iur.
12,15 – 12,45 STANKA
12,45 – 14,15 IZMJENE I DOPUNE ZJN (pregled i ocjena ponuda, provjera ponuditelja, jamstvo za ozbiljnost ponude, izmjene ugovora koje se neće smatrati bitnima)
- jamstvo za ozbiljnost ponude
- nova ovlaštenja naručitelja u pogledu uklanjanja pogrešaka, nedostataka i nejasnoća, u dostavljenim ponudama, tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda ("Pojašnjenje i upotpunjavanje")
- provjera ponuditelja
- izmjene ugovora koje se neće smatrati bitnima

(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, dipl. iur.
14,15 – 14,30 STANKA
14,30 – 16,00

NOVINE U SUSTAVU PRAVNE ZAŠTITE (Novela ZJN, propisi o DKOM-u i Uredba o unutarnjem ustrojstvu DKOM-a)
- način dokazivanja uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka
- nova osnova za pokretanje žalbenog postupka
- novi rokovi za odlučivanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
- postupanje u slučaju propusta naručitelja da dostavi dokumentaciju

(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur.

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na IBAN: HR2823400091100150348 (Privredna banka Zagreb d.d.).
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 160913 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454

faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: