Savjetovanja

Javno-privatno partnerstvo i drugi načini upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova i županija -

18. lipnja 2007.
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja

  • Provedba modela javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj - Kamilo Vrana, direktor Sektora za javno-privatno partnerstvo Agencije za promicanje izvoza i ulaganja
  • Pravni i institucionalni okvir za JPP prema modelu privatne financijske inicijative – Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur., načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
  • Postupci do davanja prethodne suglasnosti i glavne karakteristike JPP ugovora - doc. dr. sc. Saša Marenjak, dipl. ing., Hrvatski institut za mostove i konstrukcije
  • Postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općina, gradova, županija i Republike Hrvatske
    - mr. sc. Jasna Brežanski, dipl. iur., sutkinja Vrhovnog suda RH
  • Postupak prodaje nekretnina u vlasništvu općina, gradova, županija i Republike Hrvatske - mr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika
  • JPP kao oblik javne nabave, pravni okvir i pravna zaštita - Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  • Porezni aspekti JPP-a i prometa nekretninama – Katica Amidžić - Peročević, dipl. oec., viša savjetnica u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
  • Rasprava i odgovori na pitanja

Slajdovi sa savjetovanja u PDF formatu


Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: