Savjetovanja

JAVNA NABAVA

30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o.., Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u podruèju javne nabave
(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa,
KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-02/1-13-2, ovlaštenje važi do: 15.3.2016.)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2014-003)

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

9,00 – 10,30 PLAN NABAVE, BAGATELNE NABAVE I INTERNI PRAVILNIK
- definiranje plana nabave prema Zakonu o javnoj nabavi
- kad objavljujemo izmjene plana nabave
- koje se bagatelne nabave obvezno unose u plan nabave
- struktura internog pravilnika o nabavi

(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
10,30 – 10,45 STANKA

10,45 – 12,15

OKVIRNI SPORAZUM
- kad je pogodno koristiti institut okvirnog sporazuma
- prikaz najnovije prakse DKOM-a u postupcima javne nabave koji završavaju sklapanjem okvirnog sporazuma
(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
12,15 – 12,45 STANKA

12,45 – 14,15

RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI
- noviteti u ZJN-u, posebno s obzirom na institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponude
- praksa DKOM-a
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
14,15 – 14,30 STANKA

14,30 – 16,00

NOVE RAZVOJNE TENDENCIJE U LEGISLATIVI JAVNE NABAVE
- nove direktive
- najvažnije promjene u sustavu
- očekivanja na nacionalnoj razini
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač

SUDIONICIMA SAVJETOVANJA IZDAJU SE POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaæuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 300614 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, radni materijal s radovima autora, pribor i napitak za vrijeme prve stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: