Savjetovanja

GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE, LEGALIZACIJA, KONCESIJE I IZVLAŠTENJE

13.  rujna 2017. (srijeda) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, agencijama, trgovačkim društvima, komorama, sucima, odvjetnicima i svim ostalim pravnim i fizičkim osobama koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje i legalizacije, koncesijama i izvlaštenjem.

JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik u Sektoru za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske
• IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
  • građevinska (bruto) površina
  • planiranje mora
  • planiranje izvan građevinskog područja i u zaštićenom obalnom području
  • lokacijska dozvola za zahvate u prostoru vezane koji se prema propisima o gradnji
     ne smatraju građenjem i druge promjene vezane uz lokacijsku dozvolu
  • promjene u izradi i donošenju prostornih planova
  • utvrđivanje posebnih uvjeta
  • druge novine kojim se poboljšava učinkovitost provedbe ZPU-a

• IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
  • ponovno otvaranje roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje
  • povećanje broja zgrada koje se mogu ozakoniti
  • privremeno zapošljavanje službenika koji rade na poslovima ozakonjenja
  • nova raspodjela sredstava od naknade za zadržavanje
  • pravne posljedice ozakonjenja zgrada

ANA BERLENGI FELLNER, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
• ZAŠTITA PRAVA STRANAKA U UPRAVNIM SPOROVIMA PREMA PROPISIMA O GRADNJI

mr. sc. KREŠIMIR DRAGIĆ, načelnik Sektora za gospodarstvo u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
• NOVOSTI, IZAZOVI I OČEKIVANE KORISTI ZAKONA O KONCESIJAMA
  • prikaz osnovnih novina u odredbama Zakona o koncesijama
  • jasnije i pregledno rješenje novog sustava koncesioniranja u Republici Hrvatskoj
  • osvrt na aktualna pitanja i određenje zakonodavca
  • uloga davatelja koncesije i procedure u postupanjima davanja koncesija
  • uvođenje upravnog ugovora u sustav koncesija
  • očekivanja i preduvjeti uspješnog razvoja sustava koncesija u Republici Hrvatskoj

IVA GAŠPARIĆ, dipl. oec.,viša savjetnica – specijalistica u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
• PRIKAZ FAZA PROVEDBE POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE
  • ispunjavanje preduvjeta za davanje koncesije
  • uloga, zadaci i postupanje stručnog povjerenstva
  • donošenje odluka o davanju koncesije
  • izmjene ugovora o koncesiji i postupanja davatelja
  • uloga, razlozi i načini raskida ugovora o koncesiji
  • pravna zaštita u sustavu koncesioniranja

DAVORKA KNEŽEVIĆ, dipl. oec.,voditeljica Odjela Registra koncesija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
• FUNKCIONIRANJE REGISTRA KONCESIJA I NADZORNA ULOGA MINISTARSTVA FINANCIJA
  • svrha i cilj Registra koncesija
  • dosadašnji način funkcioniranja Registra koncesija
  • novosti i postupanja davatelja u sustavu Registra koncesija
  • obveze davatelja koncesija u provedbi politike koncesija
  • praćenje i provedba ugovora, nadzor i naplata naknade za koncesiju-dužnost i
  • obveze davatelja koncesije u slučaju neplaćanja naknade za koncesiju, poduzimanje mjera naplate
  • unaprjeđenja nadzorne uloge Ministarstva financija i prekršajne odredbe – novine u zakonu

izv. prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
• NOVINE U POSTUPKU IZVLAŠTENJA
  • osiguranje dokaza
  • privremeno rješenje o izvlaštenju
  • sadržaj rješenja o izvlaštenju
  • stupanje u posjed izvlaštenje nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja

• RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA

Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju sa zbornikom radova iznosi 1.100,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 935,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, prezentacije predavača koje će se sudionicima savjetovanja dostaviti putem emaila, zbornik „Prostorno uređenje, gradnja i legalizacija, koncesije, izvlaštenje – 2017“ s radovima autora i redakcijski pročišćenim tekstovima Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13 i 65/17), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12, 143/13 i 65/17) i Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14 i 69/17), radni pribor i osvježavajući napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 130917– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454, email: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2004 godini:
Javna nabava - 29. studenog 2004.
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: