Savjetovanja

FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Aktualnosti u financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u praksi
 • status jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • ovrha duga komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao potraživanja jedinice lokalne samouprave te zastara i otpis potraživanja
2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

9,30 – 10,15 RASPODJELA POREZA NA DOHODAK TEMELJEM Čl. 45. ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE  (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 
  • pregled raspodjele poreza na dohodak po skupinama
  • (osnovna raspodjela; udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije; raspodjela na području Grada Zagreba; raspodjela na području općine, odnosno grada koji, prema posebnim propisima, imaju status  potpomognutog područja; raspodjela na području općine, odnosno grada na otoku, koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka)
  • značaj i doseg izmjene čl. 45. Zakona o financiranju JLP(R)S na financiranje JLP(R)S s primjenom od 1. siječnja 2016.
  • primjena odredbi Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
  • (Nar. nov., br. 52/15)

10,15 – 12,00 SASTAVLJANJE I PREDAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2015. GODINU

  • primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • uloga Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao instrumenta za potvrdu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja
  • prilozi uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti
  • odgovori na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti po područjima:
   • planiranje, izvršavanje, javna nabava, računovodstvo, izvještavanje
   • provođenje kontrole zaprimljenih izjava
   • najčešće pogreške koje se javljaju u Izjavama o financijskoj odgovornosti i izvještajima o primjeni financijskih pravila

12,00 - 12,30 STANKA

12,30 – 13,15 STATUS JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

  • Porezni status jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • gospodarska i negospodarska djelatnost
  • upis tijela javne vlati u registar obveznika PDV-a 
  • dodjela PDV ID broja i preporuka za odustajanjem od praga stjecanja
  • razlika - registar obveznika PDV-a i registriranje za
  • potrebe PDV-a
  • porezne evidencije
  • obveza izdavanja računa i račun za predujam
  • tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge 
  • pretporez 
  • podjela pretporeza
  • isporuke bez naknade 
  • porezna osnovica – naknada i tržišna vrijednost
  • porezno oslobođenje – usluge vezane uz sport

13,15 - 13,45 OVRHA DUGA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA, ZASTARA I OTPIS POTRAŽIVANJA

  • rješenje o ovrsi duga komunalne naknade
  • rješenje o ovrsi duga komunalnog doprinosa
  • rokovi zastare duga komunalne naknade i komunalnog doprinosa
  • otpis potraživanja duga komunalne naknada i komunalnog doprinosa

13,45 - RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA 

PREDAVAČI

 • Nevenka Brkić, dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo financija RH
 • Mladenka Karačić, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Ministarstvo financija RH  
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb
 • Desa Sarvan, dipl. iur., Viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  poziv na broj: 01 020316 – 1 OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Kao prilog uz radni materijal polaznici radionice dobivaju i:
 • Zakon o fiskalnoj odgovonosti (Nar. nov., br. 139/10 i 19/14) – redakcijski pročišćeni tekst,
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) – redakcijski pročišćeni tekst
  • primjer Izjave o fiskalnoj odgovornosti - 1.a i 1.b,
  • primjer Sadržaja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti,
  • primjer Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • primjer Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,
  • primjer Tablice testiranja uz pojedina pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti,
  • primjer popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti,
  • primjer rješenja o ovrsi duga komunalne naknade,
  • primjer rješenja o ovrsi duga komunalnog doprinosa,
  • primjer rješenja o otpisu duga komunalne naknade,
  • primjer rješenja o otpisu duga komunalnog doprinosa.
Dodatni pisani materijali po izboru :
 • Novi priručnik iz naklade Novog informatora d.o.o.; Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, autora Nevenke Brkić, Stjepana Jusupa i Mladenke Karačić, Zagreb, 2015., 309 stranica, meki uvez, uz nadoplatu od 160,00 kuna

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: