Savjetovanja

RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU

Voditeljica radionice:

Štefanija Kasabašić, dipl. iur., Zagreb

24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09 - ZUP) stupio je na snagu 1. siječnja 2010. Donošenjem tog Zakona počelo je novo razdoblje u upravnopostupovnom pravu primjene ZUP-a, koje je upravo i predmet ove radionice. Isto tako i nova Uredba o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09) uredila je na nov način vođenje uredskog poslovanja, odnosno vođenje evidencija. Predmet ove Radionice će, stoga, biti ne samo vođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka nego i institut povjeravanja ovlasti i dostave prema odredbama ZUP-a kao i primjeri rješenja i zaključaka u praksi. Razmatrat će se i odredbe Uredbe o uredskom poslovanju, plaćanje upravnih pristojbi, arhiviranje predmeta i dostava spisa drugim tijelima u povodu žalbe ili tužbe.

Radionica je namijenjena službenicima u tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama s javnim ovlastima (škole, dječji vrtići , agencije, centri za socijalnu skrb itd.) i svim drugim osobama koje su dužne u svom postupanju primjenjivati i voditi upravni postupak i uredsko poslovanje.

Na Radionici će se moći postavljati pitanja tijekom svih predavanja


9,00 – 10,30
 • Primjena ZUP-a (javnopravna tijela i obveza
  postupanja prema ZUP-u)
 • Akti koji se donose u upravnom postupku
  (rješenja i zaključci)
 • Ovlasti službenih osoba za donošenje rješenja
 • Postupanje prvostupanjskog tijela u
  upravnom postupku
 • Postupanje drugostupanjskog tijela u upravnom postupku
 • Osobna dostava prema ZUP-u
10,30 – 10,45 STANKA

10,45 – 12,00

 • Uvodno: svrha jedinstvenog vođenja
  uredskog poslovanja
 • Propisi o uredskom poslovanju i javnopravna tijela
  koja ih primjenjuju
 • Temeljni pojmovi u uredskom poslovanju
 • Vrste evidencija u uredskom poslovanju
 • Pisarnica i pismohrana
 • Jedinstveno označavanje predmeta i pismena u
  uredskom poslovanju
  • plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka
  • klasifikacijska oznaka
 • Urudžbeni broj
 • Radnje u uredskom poslovanju:
  • primanje, pregled i otvaranje
  • razvrstavanje i raspoređivanje
  • upisivanje pismena u evidencije
  • administrativno-tehnička obrada
  • dostava u rad
  • otprema i razvođenje
  • arhiviranje i čuvanje
  • izlučivanje i uništavanje registraturne građe ili
   predaja nadležnom Državnom arhivu
12,00 – 12,15 STANKA

12,15 – 14,30

 • Pečati, žigovi i štambilji
  • pojam
  • način uporabe i čuvanje
  • evidencije
 • Upravne pristojbe
  • postupanje s upravnim pristojbama
  • kontrola plaćanja i arhiviranje predmeta
 • Rokovi čuvanja arhivskog gradiva i propisi
 • Dostava predmeta spisa drugim tijelima u povodu žalbe ili tužbe
 • Osobna dostava – postupak i utvrđivanje uredne dostave
 • Pitanja i odgovori

RADIONICA TRAJE 5 NASTAVNIH SATI I SUDIONICI MOGU AKTIVNO SUDJELOVATI U SVIM FAZAMA RADA.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici, s knjigom Uredsko poslovanje u primjeni i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku te Zakonom o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) iznosi 980,00 kn (s PDV-om)
Naknada za za sudjelovanje na radionici, bez knjige i Zakona iznosi 749,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na radionici, radni pribor, radnu mapu s prezentacijom voditeljice radionice i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 241114 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice. .

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: