Članci iz tematskog područja: Europsko pravo

Naslov članka Informator Datum
Pregled promjena glede žiga Europske unije 6489 2017.
Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike 6487 2017.
Ne bis in idem - korak dalje u tumačenju 6487 2017.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – u praksi 6478 2017.
Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike 6474 2017.
Nullum crimen sine lege u carinskom prekršajnom postupku 6473 2017.
Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka u kontekstu zaštite privatnosti radnika 6473 2017.
Budućnost Europe – uloga Europskog parlamenta 6472 2017.
Prilog raspravi zašto nam je potrebna revizija po dopuštenju 6463 2017.
Presude u predmetima C-484/15 i C-551/15 6463 2017.
Primjena načela onečišćivač plaća u području gospodarenja otpadom u praksi Suda Europske unije 6461 2017.
Europski nalog za blokadu računa 6459 2017.
Uloga uprave u izradi pravnih propisa u Francuskoj 6457 2017.
Mišljenje br. 19 Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o ulozi predsjednika sudova 6453 2017.
Obrana demokracije – novo čitanje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama 6450 2017.
O Preporukama koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka pred Sudom Europske unije 6450 2017.
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS) 6449 2016.
Novo ustrojstvo Suda Europske unije 6443 2016.
Uloga sudova u postupku utvrđivanja statusa tražitelja međunarodne zaštite 2. dio 6443 2016.
Uloga sudova u postupku utvrđivanja statusa tražitelja međunarodne zaštite 6442 2016.
O djelovanju Europskog ombudsmana 6436 2016.
Nadzor nepoštenosti ugovornih odredaba u ovršnom postupku u novijoj sudskoj praksi Suda Europske unije 6435 2016.
Državljanstvo kao pretpostavka imenovanja javnih bilježnika 6426 2016.
Državljanstvo kao pretpostavka imenovanja javnih bilježnika 6426 2016.
Komparativan prikaz uvjeta za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji 6419 2016.
O reguliranju mrežne neutralnosti 6414 2016.
Prema institucionalizaciji ljudskog prava na vodu u europskom pravu 6411 2016.
O ukidanju roaminga u Europskoj uniji 6401 2016.
Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije 2. dio 6396 2015.
Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije 6395 2015.

Stranice