Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Hrvatski zavod za osiguranje i pravo osiguranika na dobivanje i korištenje lijekova 6413 2016.
Hrvatski zavod za osiguranje i pravo osiguranika na dobivanje i korištenje lijekova 6413 2016.
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u 2013. i 2014. 6411 2016.
Postupci azila (tzv. Dublinski predmeti) 6410 2016.
Postupci azila (tzv. Dublinski predmeti) 6410 2016.
Odgovornost za štetu koju policijski službenik pretrpi u službi ili u svezi sa službom 6409 2016.
Izvršenje rješenja u upravnom sporu 6409 2016.
Izvršenje rješenja u upravnom sporu 6409 2016.
Određivanje naknade za deposedirane nekretnine kada o naknadi nije pravomoćno odlučeno do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju 6407 2016.
Sporazum o rastu osnovice za obračun plaće državnim i javnim službenicima 6406 2016.
Upravna i sudska praksa kao važan pravni izvor zaštite sudionika u postupcima javne nabave 2. dio 6405 2016.
Povreda prava na zapošljavanje 6404 2016.
Upravna i sudska praksa kao važan pravni izvor zaštite sudionika u postupcima javne nabave 6401 2016.
Mogućnost primjene izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude protiv odluka Visokog upravnog suda 6399 2016.
Kada talijanski državljanin koji nema status optanta stječe pravo na naknadu za oduzetu imovinu 6398 2015.
Isplata božićnice u 2015. godini državnim, javnim i lokalnim službenicima i namještenicima 6397 2015.
Materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika u obliku novčane pomoći 2. dio 6396 2015.
Određivanje naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu - je li sukladno s Ustavom Republike Hrvatske? 6395 2015.
Materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika u obliku novčane pomoći 6393 2015.
Primjena Zakona o porezu na promet nekretnina 2. dio 6391 2015.
Odgovornost i postupci zbog povreda službene dužnosti 6390 2015.
Obnova upravnog spora 6388 2015.
Primjena Zakona o porezu na promet nekretnina 6387 2015.
Upravnosudsko rješavanje sukoba nadležnosti između javnopravnih tijela u upravnom postupku 6385 2015.
Državni stručni ispit 6382 2015.
Imenovanje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 6381 2015.
Odgovor na žalbu podnesenu protiv prvostupanjske odluke u upravnom sporu 6379 2015.
Etika i sukob interesa u državnoj upravi 6376 2015.
Osnovica i razlika za isplatu jubilarne nagrade državnim i javnim službenicima i namještenicima 6375 2015.
Godišnji odmori prema Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 6372 2015.

Stranice