Pretraživanje članaka

Naslov članka Informator Datum
VI-MI 6463 2017.
Traditio Iuridica (434) 6463 2017.
Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i popunjavanje izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad 6463 2017.
Zainteresirana osoba – primjena ZUS-a 6463 2017.
»Novine u javnoj nabavi« 6463 2017.
Prilog raspravi zašto nam je potrebna revizija po dopuštenju 6463 2017.
Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. godini iz Državnog proračuna 6463 2017.
Dopustivost preinake prijedloga za povrat u prijašnje stanje 6463 2017.
Novi propisi 6463 2017.
Poslovne informacije 6463 2017.
Sudska praksa 6463 2017.
Presude u predmetima C-484/15 i C-551/15 6463 2017.
O birokraciji – značenju i određenju pojma 6463 2017.
Dopustivost preinake prijedloga za povrat u prijašnje stanje 6463 2017.
»Lokalni izbori 2017.« 6463 2017.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu 6462 2017.
VI-MI 6462 2017.
Postupak uknjižbe na temelju pravomoćne presude donesene u vlasničkom sporu 6462 2017.
O oporezivanju prometa nekretnina u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6462 2017.
Tržište kapitala 6462 2017.
Pojam »sud« u odnosu na javne bilježnike u ovršnim predmetima prema 6462 2017.
Nepoštene ugovorne odredbe u ugovoru o kreditu 6462 2017.
Pravo na slobodu i pravo na obrazloženu sudsku odluku 6462 2017.
Sudska praksa 6462 2017.
Traditio Iuridica (433) 6462 2017.
Postupak povrata PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica EU 6462 2017.
Sudska praksa 6461 2017.
Traditio Iuridica (432) 6461 2017.
Pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja 6461 2017.
Novi propisi 6461 2017.

Stranice