Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2014.

Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)

Redakcijski pročišćeni tekst: 

  • PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
    (Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13) 
  • PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
    (Nar. nov., br. 160/13)
  • PRAVILNIK O OSLOBOĐENJU OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE ZA ROBU UVEZENU U OSOBNOJ PRTLJAZI OSOBA KOJE PUTUJU IZ TREĆIH DRŽAVA TE ZA ROBU UVEZENU KAO MALA POŠILJKA NEKOMERCIJALNOG ZNAČAJA
    (Nar. nov., br. 79/13) 

Zagreb, 2014.

Opseg: 
192 str.
Format: 
21 x 27 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05460001
Cijena: 
80,00 kn
Cijena s popustom: 
40,00kn

PREDGOVOR

Pristupanjem Europskoj uniji, Republika Hrvatska postala je dio jedinstvenoga europskog tržišta pa je morala usvojiti i početi primjenjivati nova načela oporezivanja u prometu dobara i usluga. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13) koji je donio Hrvatski sabor 14. lipnja 2013., počeo se primjenjivati upravo danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno 1. srpnja 2013. i na nov način uređuje oporezivanje dobara i usluga. Među državama članicama Europske unije više ne postoje granične kontrole, nema klasičnog uvoza i poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) se ne ubire na granicama unutar Europske unije, već samo na granici između tzv. trećih zemalja i Europske unije. Isporuka dobara iz jedne države članice u drugu državu članicu nije više izvoz, već isporuka unutar Europske unije, a nabava dobara iz druge države članice nije više uvoz dobara, već stjecanje dobara unutar Europske unije. Tako je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost umnogome izmijenjen način ubiranja PDV-a. Zakonom je proširen krug poreznih obveznika pa tako u određenim slučajevima porezni obveznici mogu postati tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore, te druga tijela s javim ovlastima. To su slučajevi kada ta tijela obavljaju djelatnost iz Dodatka I. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili kad obavljaju gospodarsku djelatnosti koja uključuje i djelatnost iskorištavanje materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i slično). Porezni obveznici mogu postati i proračunski korisnici kad nabavljaju dobra iz drugih država članica Europske unije kao i iz trećih zemalja, ako je mjesto obavljanja tih usluga, prema propisima o mjestu obavljanja usluga, u Republici Hrvatskoj i to temeljem prijenosa porezne obveze.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost izmijenjen je i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 148/13). Izmjene i dopune ponajprije se odnose na povećanje snižene stope s 10% na 13%  i to za sva dobra i usluge koje su se oporezivale po stopi od 10%, s primjenom od 1. siječnja 2014. te na oslobođenja za diplomatska i konzularna predstavništva, kao i na daljnje pojednostavnjenje postupka oporezivanja.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13) kao podzakonski akt, također je izmijenjen i dopunjen Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 160/13). Izmjenama i dopunama Pravilnika umnogome je iscrpnije i opširnije propisana primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Radi lakšeg snalaženja u redakcijski pročišćenom tekstu i Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, izmjene i dopune otisnute su masnim slovima.

Ovo izdanje sadrži i Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstvništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 160/13) i Pravilnik o oslobođenju poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (Nar. nov., br. 79/13)

UREDNIŠTVO

Autori: Desanka Đikandić dipl. oec.; Dražen Kozulić dipl. oec.