Zakon o općem upravnom postupku

(Nar. nov., br. 47/09) - tekst Zakona - kratki komentari i poveznice - pojmovno kazalo Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
68 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04560001
Cijena: 
73,50 kn

Predgovor

Novi Zakon o općem upravnom postupku Hrvatski sabor donio je na sjednici 27. ožujka 2009. godine, a objavljen je u Narodnim novinama, br. 47 od 16. travnja 2009. Na temelju članka 171. toga Zakona, novi Zakon o općem upravnom postupku stupit će na snagu 1. siječnja 2010. godine. Njegovim stupanjem na snagu prestat će vrijediti Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 - Odluka USRH - u nastavku teksta: ZUP 91), a postupci započeti do stupanja na snagu toga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama ZUP-a 91. U pripremi primjene novog Zakona o općem upravnom postupku odlučili smo se na tiskanje teksta toga Zakona s kratkim komentarima i uputama temeljenima na Obrazloženju uz Zakon o općem upravnom postupku PZE, br. 168, Ustavu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst i 55/01 - ispr.), ZUP-u 91 i drugim relevantnim propisima. Komentare i upute priredili su Robert Mahović, dipl. iur. i Davorka Foretić, dipl. iur. Pojmovno kazalo uz Zakon o općem upravnom postupku, za lakše služenje Zakonom, priredile su Štefanija Kasabašić, dipl. iur. i Davorka Foretić, dipl. iur. Nadamo se da ćemo u ovim, prvim pripremama za primjenu Zakona ovim našim izdanjem pomoći svima koji će u praksi primjenjivati odredbe novog Zakona o općem upravnom postupku. Uredništvo

Priredili: Robert Mahović dipl. iur.; Davorka Foretić dipl. iur.; Štefanija Kasabašić dipl. iur.