Ugovorne i zatezne kamate

• primjena propisa i problemi u praksi • odgovornost za štetu organizacija za platni promet • primjeri obračuna kamata • Zakon o obveznim odnosima (izvadci koji se odnose na kamate iz starog i novog Zakona) • Zakon o kamatama • uredbe

Opseg: 
184 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
03430001
Cijena: 
210,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

 

Predgovor

Važan čimbenik i regulator gospodarskih odnosa i kretanja u gospodarstvu su kamate kako ugovorne, tako i zatezne. To je područje u ovom trenutku regulirano Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91, 73/91, 111/ 93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01), Zakonom o kamatama (Nar. nov., br. 94/ 04), Uredbom o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 153/04) i Uredbom o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa (Nar. nov., br. 153/04). Valja spomenuti daje donesen novi Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05), koji stupa na snagu 1. siječnja 2006. Zakon sadržava odredbe o ugovornim i zateznim kamatama te načinu izračunavanja stope zatezne ka­mate i najviše dopuštene stope ugovorne kamate. Međutim, primjena odre­daba koje reguliraju stope ugovornih i zateznih kamata odgođena je za dvije godine, računajući od dana stupanja Zakona na snagu. Do 2004. godine područje kamata bilo je, osim Zakonom o obveznim odnosi­ma, regulirano i Zakonom o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 53/91), Zakonom o zateznim kamatama (Nar. nov., br. 28/96) te brojnim uredbama o visini stope zatezne kamate. Iz tog vremena datira i Vjerodostojno tumačenje članka 3. stavka 1. Zakona o zateznim kamatama (Nar. nov., br. 28/96), objavljeno u Narodnim novinama, br. 58 od 7. svibnja 2004. godine. Njime je navedena odredba Zakona o zatez­nim kamatama protumačena tako da se u slučaju kašnjenja s ispunjenjem dospjelih novčanih obveza za razdoblje dulje od godine dana, pri obračuna­vanju zateznih kamata treba primijeniti proporcionalni način obračuna zatez­nih kamata, a ne konformni. Takvo tumačenje, suprotno dotadašnjoj, pretežnoj praksi, otvorilo je mnoga pitanja, a prije svega pitanje mogućnosti povrata više plaćenih zateznih ka­mata te pitanje od kojih bi se osoba taj povrat mogao možebitno zahtijevati i po kojoj osnovi. Na ta smo pitanja pokušali odgovoriti u ovoj knjizi. Osim na ta pitanja, daju se odgovori i na druga dvojbena i sporna pitanja koja se u praksi učestalo javljaju. Uz navedeno, knjiga pruža temeljna znanja o ugovornim i zakonskim kama­tama te sadržava prikaz i komentar važećih propisa s tog područja, kao i odredaba o kamatama sadržanim u novom Zakonu o obveznim odnosima. Posebno su obrađeni praktični primjeri obračuna kamata.

Autori: mr. sc. Miljenko A. Giunio, MM-prokurist, predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Zagreb; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske; mr. sc. Hrvoje Momčinović