Službeničko pravo

ZBIRKA PROPISA 1

  • zakoni, uredbe, pravilnici i odluke s komentarima i poveznicama
  • pojmovna kazala Zagreb 2008.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
526 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
04270001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06 – Uredba, 77/07 – Uredba, 107/07 i 27/08 ), kao temeljni propis u području službeničkih odnosa u državnoj službi otvorio je novo poglavlje u razvoju i primjeni modernog hrvatskog službeničkog prava. Razrada ovog Zakona nastavljena je brojnim provedbenim propisima koji, uz njega, čine važne sastavnice sustava službeničkog prava državnih službenika. Budući da je nedavno donesen i Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08), otpočela je i izgradnja sustava službeničkog prava u lokalnoj službi. Službeničko pravo državnih službenika te službenika (i namještenika) u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave još uvijek nije dovršeno. Nedostaju zakoni koji će u oba područja urediti sustav plaća (a u lokalnoj službi i klasifikaciju radnih mjesta). No, potrebe prakse zahtijevale su da se i prije njihova donošenja službenicima olakša snalaženje u primjeni brojnih novih pravnih rješenja. Stoga je i izrađena prva zbirka propisa (Zbirka propisa 1), koja će kompletiranjem službeničke regulative biti dopunjena novom zbirkom propisa (Zbirka propisa 2). „Službeničko pravo – Zbirka propisa 1“ podjeljeno je stoga u tri tematske cjeline, i to: I. dio – Novo hrvatsko službeničko pravo Uvodno poglavlje pojašnjava uvjete i način nastanka novog hrvatskog službeničkog prava. Ono daje pregled propisa koji su obuhvaćeni pojmovima „službeničko pravo“ ili „službeničko zakonodavstvo“ te analizu važnijih pravnih instituta u oba službenička sustava. Prikazane su sličnosti i razlike pravnog uređenja službeničkih odnosa u državnoj i lokalnoj službi te problemi i zastoji u primjeni oba službenička zakonodavstva uzrokovani nedovršenošću pravne regulacije. II. dio – Državni službenici U ovoj cjelini, osim Zakona o državnim službenicima, daje se prikaz njegove cjelokupne sekundarne regulative - uredbi, pravilnika, Etičkog kodeksa i odluka. Ukazuje se i na odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Nar. nov., br. 27/01) i njemu pripadajućih uredbi koje se dijelom, još uvijek primjenjuju na državne službenike. Poglavlje zaključuju izvodi iz propisa o sustavu državne uprave koji se odnose na državne službenike te novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 93/08). III. dio – Službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Završni dio sadržava Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te referentne odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji se, do donošenja uredbe i kasi¬fikacije radnih mjesta službenika i namještenika te posebnog zakona koji će urediti sustav plaća, i dalje primjenjuju u lokalnoj službi. U Zbirci propisa 1, osim zakonskih propisa te važnijih uredbi, daju se i kraći komentari, povezujuće norme i pojmovna kazala za njihovu lakšu primjenu. Po donošenju preostalih propisa hrvatskog službeničkog prava, izradit će se i nova zbirka propisa. Zbirka propisa 2 tako će obuhvatiti zakone koji će urediti materiju plaća u državnoj i lokalnoj službi, njihove možebitne provedbene propise i iznimno značajnu uredbu o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U njezinoj izradi primijenit će se slična sistematika i metodologija koja je korištena u sadašnjoj Zbirci. „Službeničko pravo – Zbirka propisa 1“ prvi je (i opsegom svakako puno obuhvatniji) dio integralne kompilacije službeničkih propisa u Republici Hrvatskoj. Ukazujući na složenost ove specifične pravne materije, Zbirka istovremeno, na što pregledniji način, nastoji približiti i olakšati čitateljima snalaženje, ali i primjenu službeničkih propisa u praksi. UREDNIŠTVO

Autori: dr. sc. Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave