Službenički odnosi

  • primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  • ogledni primjeri 
  • praksa Zagreb 2008.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
182 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04260001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08) stupio je na snagu 31. srpnja 2008., a bavi se radnopravnim statusom službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga su odredbe toga Zakona predmet obrade svih radova u ovoj knjizi. Prvi rad bavi se nastankom i dugotrajnim procesom stvaranja toga Zakona, koji je uspio ostvariti težnje službenika i namještenika lokalne i područne (regionalne) samouprave k cjelovitom uređenju njihovog radnopravnog statusa. Tema je drugog rada utjecaj Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06 – Uredba, 77/07 – Uredba, 107/07 i 27/08) na izradu toga, temeljnog Zakona za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Instituti prijma i rasporeda službenika kao i status pročelnika, predmet su rasprave u radovima, uz iznošenje prvih iskustava u primjeni toga Zakona. Odgovornost službenika za povrede službene dužnosti prikazana je komparativno u odnosu na Zakon o družavnim službenicima, uz donošenje prakse službeničkih sudova u odlučivanju o radnopravnom statusu službenika. Raspravlja se u knjizi i o temi instituta prestanka službe prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, uz donošenje oglednih primjera rješenja i iznošenja spornih pitanja u praksi. Isto tako, važan dio slučbeničkog zakonodavstva i državnih i lokalnih službenika supsidijarna je primjena Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04 – proč. tekst i 68/05 – Odluka USRH), koji je jedna od tema ove knjige. Radnopravni status službenika i namještenika u primjeni toga, prvog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nastojali smo rasvijetliti u radovima ove knjige i razriješiti dvojbe koje se pojavljuju u praksi. Kao pomoć u radu, u knjizi donosimo i ogledne primjere rješenja u primjeni toga Zakona, koji mogu biti samo kao jedan od mogućih načina u reguliranju ove važne materije. UREDNIŠTVO

Autori: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Štefanija Kasabašić dipl. iur.; Nives Kopajtich-Škrlec dipl. iur., Koordinator poslova za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj i članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za decentralizaciju; Darko Milković dipl. iur., sudac Županijskoga suda u Zagrebu; dr. sc. Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave; dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.