Prostorno uređenje i gradnja 2013

  • prijedlozi propisa:
    • Zakona o prostornom uređenju
    • Zakona o gradnji
    • Zakona o građevinskoj inspekciji
  • komunalni doprinos
  • upravnosudska praksa u području prostornog uređenja i gradnje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Opseg: 
264 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05320001
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) u primjeni je gotovo šest godina u Republici Hrvatskoj. Međutim, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pokazala se potreba, sukladno pravnoj stečevini i Direktivama EU, područje prostornog uređenja i gradnje regulirati na drukčiji način, imanentan svakom od tih dvaju područja. U ovom smo priručniku, stoga, objavili radove u kojima se iznose bitna rješenje de lege ferenda ovih važnih prijedloga zakona, i to: Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji, kao i određena zakonska rješenja iz područja drugih zakona, a koja se odnose na prostorno uređenje i gradnju. Predmet prvog rada u priručniku je Nacrt prijedloga Zakona o prostornom uređenju, čiji se tekst temelji na težnji da se načela prostornog uređenja dorade, sukladno trendovima EU i da se struktura dokumenata promijeni sa svrhom smanjenja obveza donošenja prostornih planova, te da se jasnije definiraju procedure, omogući brže izdavanje dozvola, definiraju uvjeti integralnog planiranja i upravljanja prostorom. Predmet drugog rada je Nacrt prijedloga Zakona o gradnji, kao budući temeljni propisnik iz područja gradnje, u svezi s kojim se trenutno provodi javna rasprava. Autor daje prikaz strukture predmetnog Zakona te se prema njegovim pojedinim poglavljima, koja se značajnije razlikuju od postojećih zakonskih rješenja, daje prikaz najznačajnijih novosti koje bi trebao regulirati taj Zakon. O rješenjima predloženim Nacrtom prijedloga Zakona o građevinskoj inspekciji kao i Nacrtima prijedloga Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, piše se u trećem radu. Riječ je o postupku inspekcijskog nadzora gradnje, uporabe i održavanja građevina te provedbi stručnog nadzora građenja kao i nadzoru građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje u Republici Hrvatskoj. Predložena su rješenja u Nacrtu prijedloga Zakona o građevinskoj inspekciji kvalitetna, a svrha ovog propisa je dosegnuti novu kvalitetu i poboljšati stanje u prostoru. Isto tako, u četvrtom radu piše se o jednom važnom i bitnom području, o ovlastima tijela jedinice lokalne samouprave, kao i o institutu komunalnog doprinosa u novim propisima koji su već doneseni za određena područja. Peti rad u ovom priručniku odnosi se na upravnosudsku praksu, vezanu uz primjenu Zakona o prostornom uređenju i gradnji. U radu se iznose i važni problemi primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) kao i određena stajališta upravnosudske prakse. Prilozi knjizi su Nacrti prijedloga zakona, i to: Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji, koji mogu poslužiti u pripremi za učinkovitiju primjenu novih propisa u tom području.

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.; Marina Kosović – Marković dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH; dr.sc. Ana Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije