Prekršajni zakon

(Nar. nov., br. 107/07 i 39/13)

  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona 
  • napomene uz pojedine odredbe
  • pojmovno kazalo
Zagreb 2013.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
112 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05350001
Cijena: 
95,00 kn

PREDGOVOR

U šestoj godini primjene Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07) uslijedila je njegova novela, kao posljedica modernizacije i usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom zemalja članica Europske unije.

Imajući na umu iskustva stečena primjenom Zakona, rezultate stručnih skupova i znanstvenih istraživanja ove specifične prekršajnopravne problematike, u Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona unesene su odgovarajuće izmjene i dopune koje su se pojavile kao prijeko potrebne u usklađenju s europskom pravnom stečevinom te grane prava. Unošenjem promjena, između ostalog, nastoje se spriječiti zloporabe evidentne u praksi, te omogućiti širi izbor primjene prekršajnopravnih sankcija na njihove počinitelje, a sve u cilju ostvarenja svrhe kažnjavanja.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 39/13) od 3. travnja 2013., nastavljeno je usklađivanje domaćeg zakonodavstva s potrebama koje nameće sudska praksa s naglaskom na aktualnosti skorog ulaska Republike Hrvatske u članstvo EU i prilagodbe u novonastalim okolnostima.

Daljnje oblikovanje Prekršajnog zakona podrazumijeva promjene sukladno razvoju društva, usporedbu sa suvremenim uzorima, ali i izraženim stajalištima naše i inozemne sudske prakse, što je rezultiralo donošenjem novele Zakona. 

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona sadržava 62 članka s naglaskom na dopune novim odredbama (čl. 1.a, 13.a, 14.a, 14.b, 14.c, 24.a, 45.a, 51.a, 55.a, 55.b, 76.a, 109.a, 109.b, 109.c, 1.09.d, 109.e, 117.a, 152.a, 152.b, 152.c, 152.d, 152.e, 152.f, 152.g, 152.h, 152.i, 152.j, 152.k, 171.a), kojima se jasnije reguliraju novonastale promjene i potreba njihova sankcioniranja, kako to propisuju moderna prekršajnopravna zakonodavstva, a kojima svakako pripada i naše zakonodavstvo. Navedene izmjene i dopune Prekršajnog zakona učinjene su, između ostalog, kao potreba međusobne suradnje pravosudnih tijela i drugih institucija koji će zajedničkim aktivnostima doći do krajnjeg cilja, smanjenja protupravnih aktivnosti uz istovremenu učinkovitu zaštitu osobnih prava i društvenih vrijednosti, utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom. U tom nastojanju, Prekršajnim zakonom, kao instrumentom zaštite temeljnih ustavnopravnih vrijednosti usuglašenih s najaktualnijim europskim standardima, ostvarit će se ciljevi sustavne politike suprotstavljanja svim oblicima protuzakonitih djelatnosti.

Redakcijski pročišćeni tekst Prekršajnog zakona sadržava Prekršajni zakon (Nar. nov., br. 107/07) i Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 39/13) s bilješkama sustavno navedenim iza odgovarajuće zakonske odredbe na koju se odnose te su različitog tiskovnog sloga radi jasnoće i preglednosti. Izmjene i dopune Prekršajnog zakona tiskane su masnim slovima.

Novosti Prekršajnog zakona, uz nepromijenjene pojmove, istaknute su u opširno razrađenom pojmovnom kazalu koje će biti od pomoći i teoretičarima i praktičarima pravne znanosti u služenju ovim Zakonom.

UREDNIŠTVO

Autori: dr. sc. Gordana Mršić; mr. sc. Željko Markov