Obvezno pravo

OPĆI DIO Sklapanje, promjene i prestanak ugovora 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2012.

35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela
 

Opseg: 
642 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
04530001
Cijena: 
556,50 kn

Predgovor

Suvremeni razvitak legislative, doktrine i sudske prakse obveznog prava posljednjih je godina bio manje uočljiv, pa je i nedostatno zastupljen u literaturi općenito, a posebno u udžbeničkoj literaturi, zbog usmjerenosti prema drugim područjima u kojima su se zbivale vrlo važne, pa i radikalne promjene. Imajući to na umu, u ovoj se knjizi sustavno izlaže opći dio pozitivnoga hrvatskog obveznog prava, uz uporabu i prikaz dostignuća pravne znanosti i sudske prakse, s posebnim naglaskom na pravne poslove, a izlaganju općega dijela obveznog prava prethodi uvod u građansko pravo. Sustav izlaganja izrađen je uz služenje iskustvima razvijenijih poredaka i usklađen s redovitim životnim slijedom zbivanja onoliko koliko je moguće. Opći dio hrvatskoga obveznog prava izložen je u kontekstu propisa usporednog prava i nastojanja za ujednačavanjem građanskog prava u Europskoj uniji, tako što se u bilješkama navode istovjetna i različita rješenja važnih propisa usporednog prava i nacrta zajedničkoga okvira građanskog prava u Europskoj uniji (Draft Common Frame of Reference). Svrha ove knjige je biti udžbenik studentima prava, ali i stručna knjiga i priručnik pravnim praktičarima. Većim slogom otisnut je tekst poglavito namijenjen potrebama studija uvoda u građansko pravo i općeg dijela obveznoga prava, a manjim slogom otisnuti su primjeri iz sudske prakse i razmatranja namijenjena pravnim praktičarima. Stilom pisanja – jednostavnim koliko to dopušta građa – autori su nastojali knjigu učiniti pristupačnom i zainteresiranima drugih struka. Prof. dr. sc. Vilim Gorenc autor je sljedećih naslova: Fizičke osobe, Pravne osobe (Pojam, Pravna sposobnost i Poslovna sposobnost), Načela u obveznom pravu (Zabrana zloporabe prava, Dužna pozornost, Dužnost suradnje, Dužnost ispunjenja obveze, Zabrana prouzročenja štete, Jednaka vrijednost činidaba i Zaštita prava), Obveze s više dužnika ili vjerovnika (množina dužnika i/ili vjerovnika), Obveze s više činidaba (množina činidaba), Pravo zadržanja (retencije), Pobijanje dužnikovih pravnih radnja, Promjene u obveznopravnim odnosima, Prestanak obveza (osim Vrijeme ispunjenja u dvostranoobveznim ugovorima i Raskid ugovora) i Javno obećanje nagrade. Doc. dr. sc. Maja Bukovac Puvača autor je sljedećih naslova: Stvari i Imovina. Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper autor je preostalih naslova, u cijelosti je izradio strukturu knjige, doradio, strukturirao i uredio sve rukopise te izabrao, prilagodio i unio odluke sudova i bilješke koje upućuju na DCFR. Knjigu predajemo javnosti sa željom da pridonese vrsnoći studija prava, razvitku pravne prakse hrvatskoga obveznog prava i prava u Republici Hrvatskoj. Autori

Autori: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper; prof. dr. sc. Vilim Gorenc