Novine u prostornom uređenju i gradnji – 2011.

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11) • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11) i Uredba • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih gra|evina (Nar. nov., br. 80/11) • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji • tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgra|enim zgradama i drugi propisi Zagreb, 2011. Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
300 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04940001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

U protekle gotovo četiri godine provedbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09 i 55/11), i praćenja njegovih učinaka kroz brojne postupke izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja te obilnu prvostupanjsku i drugostupanjsku upravnopravnu praksu izdavanja akata za provođenje tih dokumenata, izdavanja akata za građenje i uporabu građevina, uočene su određene nedorečenosti u njegovoj provedbi, određene pravne praznine i odredbe koje su negativno utjecale na njegovu provedbu, a za koje je ocijenjeno da se mogu otkloniti izmjenama i dopunama navedenog Zakona, koji je nedavno i donesen. Novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11), usmjerene na ubrzanje i pojednostavljenje postupaka izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, akata za građenje i uporabu građevina te na uređenje građevinskog zemljišta, ne mijenjaju koncepciju Zakona o prostornom uređenju i gradnji u tim segmentima, a dobar broj novih rješenja su instituti iz Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Nar. nov., br. 69/09 i 128/11), koji su se u praksi pokazali kao dobri i učinkoviti ili su kodifikacija dobre upravnopravne prakse pa se može očekivati njihovo brzo i dobro prihvaćanje u praksi kao i pozitivni učinci s tim u vezi. U radovima, koji su u ovom priručniku vezani uz navedenu novelu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11), posebno se piše o novinama u postupcima izrade i donošenja prostornih planova, uvjetima planiranja u zaštićenom obalnom području mora, provođenju prostornih planova, izdavanju akata za građenje i uređenju građevinskog zemljišta. U paketu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11), donesen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), koji pod određenim uvjetima predviđa mogućnost legalizacije određenih građevina. Radi se o propisu o kojem se mnogo polemiziralo u javnosti prije njegova donošenja i koji je, osim struke, izazvao i veliku pozornost građana, uglavnom onih koji u tom Zakonu vide priliku da svoju bespravnu građevinu ozakone. Osim iscrpne analize toga Zakona, u priručniku se piše i o Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 25. kolovoza 2011., te se na jednom konkretnom primjeru daje prikaz obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. S obzirom na činjenicu da je došlo do značajnih zakonodavnih promjena u propisima s područja graditeljstva, a vezanih za upis građevina u zemljišne knjige, jedan od radova u priručniku usmjeren je na dijelove Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11) te Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11) koji se odnose na upis građevina u katastarski operat i zemljišne knjige te zabilježbu koja se upisuje u zemljišne knjige, utemeljenu na tim propisima. U priručniku se piše i o još jednom novom propisu koji utječe na područje gradnje – Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Nar. nov., br. 80/11), odnosno o njegovim rješenjima koja se tiču financiranja i uređenja komunalne infrastrukture i uređivanja imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje. Ovo smo izdanje obogatili i pročišćenim tekstom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te tekstovima Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11) s pripadajućom Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 25. kolovoza 2011., te Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Nar. nov., br. 80/11)

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Josipa Blažević - Perušić dipl. ing. arh., državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; Nike Sudarević mag. ing. agr., Državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva