Novine u primjeni OPZ-a, županijski porezi, žalba i upravni spor u poreznim stvarima

• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama OPZ-a
• Sudska praksa i primjeri akata
• Opći porezni Zakon (redakcijski pročišćeni tekst) 

Zagreb, 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
202 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05110001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn
PREDGOVOR

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 147/08 i 18/11), kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, koji je upravo na raspravi u Hrvatskom saboru, kojim se de lege ferenda uvode određene novine u porezni sustav Republike Hrvatske, temeljna su odrednica i tema ovog priručnika kao i drugi relevantni propisi kojima se uređuje porezni sustav u Republici Hrvatskoj. Isto su tako i dva temeljna propisa u upravnopravnom području, i to Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) i Zakon o upravnim sporovima (Nar.nov., br. 20/10) odredili karakter i obilježja drugih tema u ovom priručniku. Prva tema kojom se bavimo u ovom priručniku odnosi se na Prijedlog izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona i novih rješenja koja se uvode u sustav oporezivanja. Drugi rad se odnosi na županijske poreze, njihov razrez i naplatu, probleme koji su u praksi uočeni kao ključni, a na koje smo pokušali dati odgovore i moguća rješenja. Treća tema kojom se bavimo u priručniku je pojašnjavanje postupka odgode ovrhe javnih davanja, mogućnost korištenja obročne otplate poreznog duga te odgoda ovrhe do okončanja upravnog spora. Posebno su pojašnjeni postupci poreznih tijela i radnje koje moraju poduzimati porezni obveznici u tom procesu. Žalba i žalbeni postupak predmet su razmatranja četvrte teme ovog priručnika. U radu analiziramo i izlažemo važna pitanja prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku i predlažemo određena usklađenja koja su nužna u primjeni instituta žalbe i žalbenog poreznog postupka te iznosimo aktualnu upravnosudsku i ustavnosudsku praksu. Teme ovog priručnika zaokružujemo radom o vođenju upravnog spora u poreznim stvarima, prema novom Zakonu o upravnim sporovima. U radu izlažemo, na konkretnom primjeru, način kako teče postupak pred prvostupanjskim upravnim sudom iz porezne materije te navodimo primjere rješenja, tužbe, zapisnika i presude. U priručniku smo nastojali obraditi važne i aktualne teme vezane uz pripremu i provođenje poreznog sustava, te uputiti u područje pravnih lijekova, odnosno žalbe i žalbenog postupka i vođenja upravnog spora u poreznim stvarima. Uz autorske tekstove, u prilogu dajemo redakcijski pročišćeni tekst Općeg porez nog zakona i tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, kako bismo uz brojne primjere, korisne za praksu, omogućili lakše snalaženje u novinama u poreznom sustavu Republike Hrvatske.

UREDNIŠTVO

Autorice: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb; mr. sc. Marija Kriletić dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske; mr. sc. Marijana Vuraić - Kudeljan; Anđa Redžić dipl. iur., pomoćnica Ravnateljice za strategiju i razvoj Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske; Ljubica Strugar dipl. iur., načelnica Samostalnog sektora za drugostupanjski postupak, Ministarstvo financija Republike Hrvatske