Novi Zakon o radu

  • novine u radnopravnom zakonodavstvu
  • zasnivanje radnog odnosa, odmori i dopusti, radno vrijeme i pla}e
  • kolektivni radni odnosi
  • ustrojstvo i djelovanje inspektora rada
  • novine u Zakonu o za{titi na radu (Nar. nov., br. 71/14)
  • tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14)
Zagreb, 2014.
 
Opseg: 
220 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05560001
Cijena: 
200,00 kn

PREDGOVOR

Novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014.) stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. Donesen je na sjednici Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2014., a proglašen je 18. srpnja 2014. Odredbom članka 234. novog Zakona o radu, na dan stupanja na snagu tog Zakona prestale su važiti sve odredbe prijašnjeg Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), osim članaka 222., 223., 224. i 225. tog Zakona. Slijedeći novi pravni režim u radnim odnosima temeljem novog Zakona o radu, u ovom priručniku objavili smo aktualne teme o bitnim odrednicama i novim institutima u materiji radnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Tako se prvi rad u knjizi odnosi na zasnivanje radnog odnosa, na fleksibilne oblike zapošljavanja, na agencije za privremeno zapošljavanje i institut odmora i dopusta, u kojem se iznose i određene dvojbe, ali i moguća rješenja u primjeni novog Zakona o radu.

Drugi rad odnosi se na novine koje proistječu iz odredaba novog Zakona o radu u području uređenja radnog vremena, prestanka radnog odnosa i tijek otkaznog roka. U trećem radu bavimo se kolektivnim radnim odnosima prema odredbama Zakona o radu, koji je u ovom dijelu usklađen s odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Nar. nov., br. 93/14). Isto tako, autorica u radu piše o temeljnim odrednicama i novim institutima, odnosno nomotehničkim usklađenjima u ovom dijelu Zakona, o sindikalnom povjereniku i predstavniku, kao i zaštiti sindikalnog povjerenika, a osobito ukazuje na odredbe koje se odnose na kolektivne ugovore te subjekte, predmet i vrijeme te otkaz tih ugovora kao i na institut proširenja primjene kolektivnih ugovora i uvjete donošenja odluke o proširenju. Predmet rada isto su tako i odredbe Zakona o radu koje se odnose na štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova i usklađenja s mjerodavnim propisima i novim rješenjima u Zakonu. Tema četvrtog rada su novine u ustrojstvu i djelovanju inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu.

Naime, Zakonom o Inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14) uređeno je ustrojstvo nadležnosti i ovlasti inspektora rada. Osim nacionalnih propisa, o kojima piše autor, ustrojstvo i ovlast inspektora rada uređeni su i određenim međunarodnim konvencijama. U petom radu bavimo se odredbama Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14) koji je stupio na snagu 19. lipnja 2014. U radu prikazujemo najvažnije novine koje donosi novi Zakon o zaštiti na radu. Posebno je naglašeno da je Zakon u potpunosti usklađen sa svim propisima Europske unije u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, kao i s odgovarajućom praksom Suda pravde Europske unije i njegovim tumačenjem propisa Europske unije u tom području. Uz radove u kojima ukazujemo na bitne nove institute prema odredbama novog Zakona o radu, u priručniku pišemo i o drugim zakonima koji se odnose na materiju radnopravnih odnosa, te objavljujemo i tekst novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14), kao pomoć u lakšem snalaženju i primjeni tog nadasve važnog Zakona.

UREDNIŠTVO

Autori: Irena Cvitanović dipl. iur., viša savjetnica specijalistica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske; Marina Kasunić Peris dipl. iur.; Ivica Orač Šukelj dipl. ing., viši stručni savjetnik u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske; Ilija Tadić dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva