NOVI STEČAJNI ZAKON

  • Primjena novih propisa u praksi
  • Odgovaraju}a sudska praksa
  • Tekst Ste~ajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Opseg: 
334 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05800001
Cijena: 
280,00 kn

PREDGOVOR

Novi Stečajni zakon (Nar. nov., br. 71/15) stupio je na snagu 1. rujna 2015. Danom njegova stupanja na snagu prestao je važiti Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13) i odredbe članka 1. točka 3., članka 3. točka 10., 11., 12., 14. i 16., članka 17. stavak 7., članka 88. stavak 1. točka 3.–6. te članaka 18.-86. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), a odredbe članka 86.c stavak 2. i članka 88. stavak 1. točka 2. toga Zakona izmijenjene su s obzirom na prestanak važenja odredaba o predstečajnoj nagodbi. Tekst novog Stečajnog zakona terminološki je poboljšan, a određeni instituti jasnije su regulirani, tako da su otklonjene mnoge dvojbe koje su se dosad u praksi javljale. Osim tehničkog usavršavanja, Stečajnim zakonom predviđene su i određene novine. Tako je, za razliku do sada, predstečajni postupak sada reguliran Stečajnim zakonom, a sam postupak provodi sud, a ne Financijska agencija koja će u tom postupku biti samo tehnička pomoć sudu, bez ovlasti da donosi odluke u samom postupku. Daljnja novina je vraćanje u stečajni postupak instituta »Stečajni plan« u onom obliku sa sadržajem kakav je taj institut imao prije novele dosad važećeg Stečajnog zakona iz 2012. (Nar. nov., br. 133/12). Prema toj noveli, stečajni je plan mogao biti samo prijenosni plan, a ne sanacijski i likvidacijski. Stečajnim zakonom sada je opet predviđeno da stečajni plan može biti, osim prijenosnog, sanacijski i likvidacijski.

Na taj se način stečajnim vjerovnicima ponovno daju velike mogućnosti da preustroje stečajnog dužnika i tim putem naplate svoje tražbine. Daljnje novo rješenje koje donosi novi Stečajni zakon je propisivanje mogućnosti provedbe stečajnog postupka nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati te upis stečajne mase u sudski registar. Zakonom se po prvi put reguliraju stečajni postupci povezanih društava. Svakako je važno istaknuti da stečajni dužnik opet može u vrijeme stečaja obavljati svoju djelatnost. Takva mogućnost bila je ukinuta navedenom novelom iz 2012. dosad važećeg Stečajnog zakona. Sve novine koje donosi Stečajni zakon u knjizi su obrađene u pet zasebnih radova. U prvom radu daje se opći pregled novog Stečajnog zakona. Autorica Renata Duka, pomoćnica ministra pravosuđa Republike Hrvatske, daje temeljit i sustavan prikaz svih novina koje donosi Zakon, osim onih koje su predmet drugih radova u knjizi. O predstečajnom postupku, koji sada provodi sud, a ne Financijska agencija, piše Mićo Ljubenko, odvjetnik. U radu »Pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika«, autorica Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prikazuje institut pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika u njegovim bitnim odrednicama s teorijskog i praktičnog aspekta, pri čemu se posebno analiziraju novine koje u tom području propisuje Stečajni zakon. Sljedeći rad »Novine u razlučnim pravima vjerovnika«, iste autorice, bavi se svim aspektima ostvarivanja razlučnih prava u stečajnom postupku.

Analizom pojedinih zakonskih odredaba s područja stvarnog, ovršnog i stečajnog prava obrađuje se institut razlučnog prava, unovčenje predmeta stečajne mase na kojima postoji razlučno pravo te namirenje razlučnih vjerovnika. Posljednji rad u knjizi je »Aktualnosti vezane uz stečajne upravitelje«, autorice Nevenke Baran, sutkinje Visokog trgovačkog suda. Autorica piše o novinama vezanim uz stečajne upravitelje u prikazu promjena predviđenih novim Stečajnim zakonom, a glede pretpostavaka za polaganje stručnog ispita, upisivanja na listu, izbor, imenovanje, obuku, usavršavanje, brisanje s liste te praćenje i nadziranje njihova rada. Prikazi i komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja dana u autorskim radovima, tiskane u ovoj knjizi, služe za otklanjanje nedoumica koje se u praksi javljaju, ali i kao stručni doprinos za daljnje unaprjeđenje insolvencijskog prava. Uz autorske stručne radove, kao prilog u knjizi, dan je i novi Stečajni zakon.

UREDNIŠTVO

Autori: Nevenka Baran dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske; Renata Duka dipl. iur., načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske; Ljiljana Hrastinski Jurčec dipl. iur., sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Mićo Ljubenko dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba