NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015.

 
Zagreb, 2015.
 
NOVO
Opseg: 
200 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05840001
Cijena: 
240,00 kn

PREDGOVOR

Materija zemljišnoknjižnog prava regulirana je brojnim propisima. Ipak se može istaknuti da su Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 50/13) i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) temeljni propisi od kojih polazimo u raspravi o ovoj materiji. U novoj zakonodavnoj aktivnosti izmijenjeni su brojni meritorni propisi koji se odnose na ovo područje. Stoga se i naše teme u ovom priručniku odnose na primjenu tih novih propisa u praksi.

Tako se prvi rad odnosi na primjenu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 51/15) i upisima u zemljišnu knjigu. Naime, komasacija poljoprivrednog zemljišta, u pravilu, provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, a s ciljem njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje. No, u postupku komasacije, između ostaloga, sređuju se stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu, pa odluke tijela u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta ima izravnan utjecaj na upise u zemljišnoj knjizi. Drugi rad odnosi se na iskustva dvostrukih evidencija i obnove zemljišne knjige.

U tom se radu prikazuje postupak usklađenja zemljišnoknjižnog stanja sa stanjem u katastru, odnosno sa stvarnim stanjem kroz postupak obnove zemljišnih knjiga uz poseban osvrt na ostvarenje pravne zaštite stranaka u postupcima obnove, kroz institute ispravnog postupka, pojedinačnog ispravnog postupka te tužbe za ispravak. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem tema je trećeg rada. To raspolaganje provodi se sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 39/13, 56/14 – v. Naputak za primjenu odredbe čl. 74. st. 1. Zakona i 48/15). U radu se daje osvrt i na oblike raspolaganja do Zakona iz 2013. godine koji je propisivao drukčiji oblik i način raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, kao i novine propisane izmjenama i dopunama Zakona iz 2015. godine.

Provedba prijavnog lista povodom upisa cesta u zemljišne knjige tema je kojom se bavimo u četvrtom radu. Kako je jedan od osnovnih uvjeta za povlačenje sredstava iz EU fondova za infrastrukturne objekte u Republici Hrvatskoj i uvjet da je uređeno zemljišnoknjižno stanje, tako se u ovom radu autorica bavi upisom cesta izgrađenih do stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov., br. 84/11) te pojašnjava pravni put provedbe prijavnog lista, odnosno postupak upisa cesta u zemljišne knjige.

U petom radu autorice se bave ustavnosudskom zaštitom u apstraktnoj i pojedinačnoj kontroli u odnosu na zemljišne knjige. U radu se ukazuje na brojna rješenja i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske donesenih u apstraktnoj i pojedinačnoj ustavnosudskoj kontroli, kao i na praksu Europskog suda za ljudska prava u ovoj materiji. Prilog knjizi su tekstovi novih propisa: Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 51/15) i Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) za lakše služenje u ovom složenom pravnom području.

UREDNIŠTVO

Autori: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Boris Ljubić dipl. iur., viši sudski savjetnik Općinskog građanskog suda u Zagrebu ; dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica; mr. sc. Blaženka Mičević, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica