NEKRETNINE - 2015.

  • primjena novih propisa u praksi
  • primjeri
  • sudska praksa
  • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14)
Zagreb, 2015.
Opseg: 
160 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05760001
Cijena: 
200,00 kn

PREDGOVOR

Nekretnine, kao jedno od temeljnih područja pravnog sustava u Republici Hrvatskoj uređene su brojnim propisima. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 124/10, 55/13 i 60/13), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) samo su dio propisa kojima se uređuje ovo složeno područje.

Stoga smo se u ovom priručniku odlučili za teme iz područja nekretnina koje su aktualne u ovoj 2015. godini i koje su predmet upita naših sudionika savjetovanja i čitatelja lista Informator. Tako se naša prva tema u ovom priručniku odnosi na procjenu vrijednosti nekretnina i stanje u području procjene vrijednosti nekretnina. Predmet ovog rada je de lege ferenda Prijedlog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina koji će se urediti i uskladiti sadržajno s novim, odnosno izmijenjenim Direktivama EU kao i određenim stajalištima uočenim u provedbi primjene Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/14) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14). Drugi rad u ovom priručniku bavi se oporezivanjem prometa nekretnina s aspekta oporezivanja poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet nekretnina, uvažavajući sve specifičnosti i posebnosti koje sadržavaju propisi o oporezivanju nekretnina.

Tema trećeg rada je razvrgnuće suvlasništva, uređenje međa i osnivanje nužnog prolaza kao stvarnopravnih izvanparničnih postupaka. Polazi se od pravnih izvora stvarnopravnih izvanparničnih postupaka de lege lata, uz naglašavanje postojećih dvojbi u praksi te se daju prijedlozi za njihovo prevladavanje de lege ferenda. U priručniku se u četvrtoj temi bavimo Zakonom o cestama te o pravnom statusu nerazvrstanih cesta kao javnom dobru, u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave. U praksi se postavlja dvojba o pravu vlasnika na odštetu za oduzete nekretnine, pri čemu za sada još uvijek nije zauzeto jedinstveno stajalište o tome pitanju, o čemu pišemo i u ovom radu.

Peti rad bavi se aktualnim problemima pomorskog dobra, odnosno o integralnom upravljanju pomorskim dobrom i decentralizacijom. Autor iznosi određene dvojbe i prijedloge iz prakse. Prilog knjizi je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14), koji je prijeko potreban u primjeni propisa u području nekretnina.

UREDNIŠTVO

Autori: Ljubica Javor; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; dr. sc. Aleksandra Maganić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Vanja Seršić dipl. iur., samostalni stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije; mr. sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja