Nekretnine 2010.

• novine u propisima • posebni pravni režimi • problemi iz prakse • pročišćeni tekst Zakona o poljoprivrednom zemljištu Zagreb, 2010. Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
296 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
0467001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

U radovima sadržanim u knjizi, razmatrana su najaktualnija pitanja iz područja vlasničkopravnih odnosa glede nekretnina. Prije svega, ona se odnose na nove propise (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Nar. nov., br. 153/09, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama – Nar. nov., br. 153/09 i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu – Nar. nov., br. 21/10), propise koji su pred donošenjem (Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije), te na dvojbe i probleme vezane uz katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga, ovrhu na tražbini da se preda nekretnina i ovrhu rješenja o smetanju posjeda nekretnine. Tako u radu »Nova uloga upravitelja u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i odgode zaštite povjerenja« analiziramo izmijenjeni članak 388. stavak 5. i članak 379. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Prvom je odredbom propisana odgoda povjerenja u zemljišne knjige, a drugom su obvezani upravitelji zgrada da urede zemljišnoknjižno stanje nekretnina kojima upravljaju. Da bi se za to stvorila odgovarajuća pravna podloga, u Ministarstvu pravosuđa je u završnoj fazi izrada posebnog pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa vlasništva posebnog dijela nekretnine. U radu dajemo prikaz i analiziramo i odredbe tog pravilnika, o čijem sadržaju ne postoji prijepor. U radu »Promet poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj, de lege lata, de lege ferenda« prikazane su odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 152/08, 25/09 i 21/10), koje su relevantne za pravni promet poljoprivrednog zemljišta, kao i dvojbe koje određene odredbe izazivaju u praksi, posebice glede ograničenja u raspolaganju privatnim poljoprivrednim zemljištem. Nadalje, prikazali smo ulogu Agencije za poljoprivredno zemljište u prometu poljoprivrednog zemljišta te se, s tim u vezi, dali i usporedni prikaz odgovarajućih iskustava iz Slovenije i Austrije. U članku »Katastarske izmjere, obnova zemljišnih knjiga, ZIS i BZP – Put ka uspostavi zaštite povjerenja za zemljiša koja su bila upisana kao društveno vlasništvo«, posebna je pozornost posvećena katastarskoj izmjeri, tehničkoj reambulaciji, izlaganju na javni uvid katastarskih podataka i osnivanju zemljišne knjige. Ukazali smo i na to da broj interakcija s nositeljima prava na nekretninama u tim postupcima jamči uspostavu zaštite povjerenja u zemljišne knjige. Razmatrani su problemi koji ometaju provođenje tih postupaka, te predlaže način njihovih rješavanja. I konačno, dan je način na koji se uspostavlja Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), njegovi sastavni dijelovi, te neke od radnji koje treba obaviti da bi on zaživio. Prikaz i analiza odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, dani su u radu »Novela Zakona o javnim cestama«. Taj je Zakon, između ostalog, izmijenio pravni status javnih cesta koje više nisu opće dobro nego su u vlasništvu Republike Hrvatske, u statusu javnog dobra u općoj uporabi. Osim te najznačajnije izmjene, njime je propisan postupak oduzimanja statusa javnog dobra u općoj uporabi, mogućnost osnivanja prava služnosti i prava gradnje radi izgradnje komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina te građevina elektroničkih komunikacija. Kao novinu taj Zakon uvodi mogućnost izvlaštenja radi izmještanja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta te promjena granice pomorskog dobra, odnosno ukidanje statusa javnog vodnog dobra u slučaju građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste. Prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, bio je razmatran već u tri navrata u Hrvatskom saboru te je njegov Konačni prijedlog upućen na treće čitanje. To samo po sebi govori o složenosti i važnosti pravnih pitanja koja se tim Zakonom namjeravaju riješiti, pri čemu je važno ukazati na povezanost sustava prostornog planiranja koji prethodi postupku raspolaganja građevinskim zemljištem, te na značenje prostornog planiranja u rješavanju pravnih odnosa na turističkom zemljištu. U radu »Građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije turističkih poduzeća« razmatramo ta pitanja te dajemo prikaz i kritičku analizu Konačnog prijedloga Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenog u postupku pretvorbe i privatizacije. U posljednjem radu »Ovrha na tražbini da se preda nekretnina i ovrha rješenja o smetanju posjeda nekretnine« obrađene su odredbe Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08), kojima su regulirana dva instituta ovršnog prava, kojima se provodi ovrha na nekretninama, i to ovrha na tražbini da se preda nekretnina i ovrha rješenja o smetanju posjeda nekretnine. Razmatrane odredbe kritički su analizirane, iznose određene dvojbe i nedoumice koje se u praksi javljaju, te se sugeriraju i odgovarajuća rješenja. U knjigu smo, držeći to korisnim, uvrstili pročišćeni tekst Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 152/08, 25/09 i 21/10) i Zakon o osnivanju Hrvatskog UREDNIŠTVO

Autori: mr. sc. Jadranko Jug dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; Damir Kontrec mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; doc. dr. sc Gabrijela Mihelčić, Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; Damir Pahić dipl. ing. geod., pomoćnik ravnatelja Državne geodetske uprave; Maja Pupačić dipl. ing. geod., voditeljica zajedničke radne grupe Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave za ZIS; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije