LOKALNI IZBORI 2017.

  • Kandidacijski postupak
  • Povjerenik
  • Financiranje JLS-a
  • Radnopravni odnosi
  • Ogledni primjeri
Zagreb, 2017.
 
Opseg: 
244 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06050001
Cijena: 
230,00 kn
Cijena s popustom: 
195,50kn

PREDGOVOR

Lokalni izbori u svibnju 2017. u Republici Hrvatskoj provode se na temelju članka 133. Ustava Republike Hrvatske, koji utvrđuje da se pravo na samoupravu ostvaruje preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima, na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. Zakonom o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12 i 121/16) uređeni su izbori kao i drugim propisima, kao što su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o registru birača, Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima u području izborne materije. Stoga se i radovi u ovom priručniku temelje na tim propisima i primjerima i pitanjima iz prakse.

Tako se prvi rad u ovom priručniku odnosi na pitanja novina u kandidacijskom postupku, odnosno tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima. U radu se iznose i dvojbe, kao i odgovori na pitanja iz prakse. Predmet drugog rada je provedba mjesnih izbora na temelju Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima koji se odnose na provođenje i održavanje mjesnih izbora. U radu se donose i najčešća pitanja iz prakse iz rada mjesnih odbora, te se odgovara na određene dvojbe, na pripremu i rješenja spornih pitanja u provođenju izbora u mjesnim odborima. Financiranje jedinica lokalne samouprave temeljeno na izmjeni propisa u sustavu lokalnih poreza, predmet je trećeg rada. Autorica u tom radu daje pregled promjena u sustavu lokalnih poreza, s posebnim osvrtom na obvezu donošenja općeg akta o uvođenju poreza na nekretnine i ustrojavanje i vođenje strukturirane Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. U četvrtom radu raspravlja se o ovlastima i dužnostima te dvojbama u praksi povjerenika Vlade Republike Hrvatske na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Zakona o proračunu i drugih meritornih propisa kojima se regulira imenovanje i prestanak ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske. U radu se istovremeno donose i odgovori na najčešća pitanja iz prakse glede ovlasti i dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u određenim slučajevima.

Predmet petog rada je primjena propisa, i to Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o radu i drugih pravni propisi koji čine pravni okvir za reguliranje radnopravnog odnosa službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U radu se objavljuju odgovori i prijedlozi kako riješiti određene dvojbe u praksi. Istovremeno se donose i ogledni primjeri koji se odnose na prijam u službu, raspored na radno mjesto i prestanak službe koji mogu poslužiti samo kao jedno od mogućih rješenja u izradi ove vrste akata.

U priručniku se donose i zakoni koji se odnose na materiju provođenja lokalnih izbora u svibnju 2017. godine, i to:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13 – proč. tekst i 137/15 – ispr.),
– Zakon o lokalnim izborima – redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 114/12 i 121/16) i – Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16).

Uredništvo

Autori: Helena Masarić dipl. iur., pročelnica Ureda Grada Opatije; doc. dr. sc Mate Palić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave; Katarina Serdar dipl. iur.; Željka Tropina Godec dipl. iur.