Komunalno gospodarstvo i nekretnine

  • usklađivanje akata JLS-a
  • održivo gospodarenje otpadom i komunalni redar
  • vodno gospodarstvo
  • zemljišne knjige
  • upis cesta u katastru i zemljišnoj knjizi
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama

Sadržaj u PDF formatu

 Zagreb, 2013.

Opseg: 
324 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05380001
Cijena: 
270,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVR

Ustav Republike Hrvatske, u članku 135. utvrđuje pravo jedinica lokalne samouprave na obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslovi koji se odnose, između ostalog, na poslove uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja te komunalne djelatnosti. Budući da su se u obavljanju komunalnih djelatnosti upravo promijenili uvjeti i način te postupak obavljanja određenih komunalnih djelatnosti te su doneseni i novi propisi odnosno izmijenjeni postojeći, u ovom se priručniku upravo bavimo tim važnim područjem, razvojem komunalne djelatnosti i uvjetima održivog gospodarenja otpadom, prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13) i Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13).

Ukazujemo na dužnost usklađivanja akata jedinica lokalne samouprave s tim zakonima i drugim propisima koji se odnose na to područje. Kako se u ovom području provodi upravni postupak i donose rješenja, tako se i prvi rad u ovom priručniku odnosi na rješavanje upravne stvari u općem upravnom postupku.

Stoga u tom radu analiziramo dva nova instituta u Zakonu o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), i to predmnjevu usvajanja zahtjeva stranke i jamstvo stjecanja prava. U drugom radu pišemo o odredbama novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013., te je uredio na drukčiji način, za razliku od Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), i definirao novu djelatnost i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, te su tim Zakonom određene obveze jedinica lokalne samouprave i isporučitelja te javne usluge u održivom gospodarenju otpadom. Istovremeno, u radu ukazujemo i na potrebna usklađivanja s odredbama novog Zakona. Tema trećeg rada je novi djelokrug komunalnog redarstva prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom u odnosu na Zakon o komunalnom gospodarstvu.

U radu iznosimo i nove ovlasti komunalnog redara de lege ferenda novog Nacrta prijedloga Zakona o građevinskoj inspekciji. Isto tako, pišemo o dužnostima i pravima jedinica lokalne samouprave te donosimo ogledni primjer rješenja komunalnog redara kojim se nalaže uklanjanje nepropisno odloženog otpada. U četvrtom radu autor se bavi bitnim novinama u Zakonu o vodama odnosno Novelom Zakona o vodama (Nar. nov., br. 56/13) i Novelom Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Nar. nov., br. 56/13), s kojima je nastavljena reforma vodnog gospodarstva i dovršeno usklađivanje s direktivama EU. U radu pišemo o novinama u Zakonu o vodama koje se odnose na vodnokomunalnu djelatnost glede prava i obveza jedinica lokalne samouprave na usklađivanje akata. Istovremeno, donosimo i ogledne primjere Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine i Odluke o izmjeni Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine. Ti primjeri mogu biti samo jedno od mogućih načina u reguliranju ove materije. Tema petog rada su novine u zemljišnoknjižnom pravu prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 55/13 i 60/13 – ispr.).

Kako je jedna od prepreka bržem gospodarskom razvoju Republike Hrvatske i stanje zemljišnih knjiga i postupak pred zemljišnoknjižnim sudovima, tako je zakonodavac pokušao ovom novelom Zakona premostiti uočene probleme te preuzeti neka praktična rješenja koja su zemljišnoknjižni sudovi prilagodili potrebama postupka u dotadašnjoj primjeni Zakona o zemljišnim knjigama. Stoga u radu pišemo o novim institutima i odredbama Zakona kojima se mijenjaju postojeći instituti zemljišnoknjižog prava. Šesta tema ovog priručnika odnosi se na izmjene zakonske regulative u geodeziji, s posebnim osvrtom na evidentiranje cesta u katastru i zemljišnoj knjizi.

Naime, izmjene zakonske regulative koja utječe na postupanje u geodeziji, vezane su uz osnovne zakonske i podzakonske akte geodetske struke, koji imaju svrhu uspostaviti učinkovit sustav za prikupljanje, održavanje i uporabu točnih i ažurnih prostornih podataka. Evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi uređeno je Zakonom o cestama (Nar. nov., br. 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13). U radu iznosimo i dodatno pojašnjenje Državne geodetske uprave kao odgovor na pitanje kako evidentirati ceste koje već postoje dugi niz godina u stvarnosti i koriste svrsi za koju su sagrađene. U radu objavljujemo i primjere.

U priručniku donosimo i priloge, i to: redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) za lakše snalaženje u ovoj složenoj materiji, u području komunalnog gospodarstva i nekretnina.

Uredništvo

Autori: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; mr. sc. Blaženka Mičević, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; dr. sc. Marko Šikić, docent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Antun Žagar dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci