Komunalno gospodarstvo 2014.

  • komunalna naknada i komunalni doprinos
  • komunalni redari
  • upravnosudska praksa u komunalnom gospodarstvu
  • apstraktna i individualna ustavnosudska za{tita u komunalnom gospodarstvu
  • ogledni primjeri odluka i rje{enja
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.
Opseg: 
268 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Komunalno gospodarstvo uređuju brojni propisi. No, osobito imajući na umu odredbe čl. 135.–138. Ustava Republike Hrvatske koje reguliraju poslove iz lokalnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljni propis Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11, 144/12, 19/13 i 153/13), uz ostale mjerodavne propise, regulira materiju komunalne naknade, komunalnog doprinosa i djelokruga i ovlasti komunalnog redara kao i druge poslove iz komunalnog gospodarstva. Stoga se i prva dva rada u priručniku odnose na institute komunalne naknade i komunalnog doprinosa. U prvom se radu uz bitne odrednice donošenja rješenja o komunalnoj naknadi, piše o institutu zastare i donošenju rješenja o ovrsi duga komunalne naknade, uz aktualnu upravnosudsku praksu i ogledne primjere, odluke i rješenja koji mogu pomoći u radu pri izradi ove vrste akata. U drugom radu pišemo o institutu komunalnog doprinosa, o donošenju rješenja, o ovrsi i povratu, i odgovaramo na pitanja kroz aktualnu upravnosudsku praksu. Isto tako donosimo ogledne primjere rješenja vezane za primjenu materije komunalnog doprinosa. Treći rad odnosi se na djelokrug komunalnih redara, odnosno o donošenju i izvršenju rješenja uz ogledne primjere rješenja. Predmet četvrtog rada je upravnosudska praksa u primjeni propisa o komunalnom gospodarstvu. U tom radu se kroz upravnosudsku praksu prikazuje i razvoj instituta komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Autori prikazuju sudske odluke koje su bile povod i brojnim zakonskim izmjenama. Peti rad odnosi se na institut vodne naknade, kao javnog davanja namijenjenog financiranju vodnog gospodarstva. Cilj je ovog rada prikazati normativno uređenje vodnih naknada i sudske prakse u tom području. Tema šestog rada je ustavnosudska zaštita u komunalnom gospodarstvu, odnosno apstraktna i individualna ustavnosudska zaštita u tom području. U priručniku, kao prilog, donosimo i redakcijski pročišćeni takst Zakona o komunalnom gospodarstvu za lakše služenje ovom važnom materijom.

Uredništvo

Autori: Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.; Marina Kosović – Marković dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH; dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica; Antun Žagar dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci