Komentar Zakona o upravnim sporovima

• redakcijski pročišćeni tekst s komentarom • sudska praksa • kazalo pojmova

Opseg: 
328 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
03640001
Cijena: 
220,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) temelj je upravnosudskog postupka u Republici Hrvatskoj sukladno kojem Upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u upravnom sporu o zakonitosti upravnih akata kojima državna tijela i tijela s javnim ovlastima rješavaju o pravima i obvezama u upravnim stvarima. Zakon o upravnim sporovima koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj preuzet je Zakonom o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91) koji je bio na snazi u bivšoj SFRJ (Sl. l., br. 4/77). Zakonima o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima izmijenjen je Zakon o upravnim sporovima, što je uneseno u redakcijski pročišćeni tekst u ovome komentaru i to: Zakonom o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 9/92) i Zakonom o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 77/92). Postupanjem prema pravilima Zakona o upravnim sporovima osiguravaju se temeljne ustavne postavke o zakonitosti obavljanja upravne djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Sudskom kontrolom zakonitosti najdjelotvornije se postiže da upravna vlast zakonito radi, što je bitno za osiguranje vladavine prava i pravnu sigurnost. Godinama je nedostajao komentar Zakona o upravnim sporovima poput ovoga dr. sc. Pere Krijana. U hrvatskoj pravnoj literaturi, kako navodi ugledni recenzent dr. sc. Dragan Medvedović, profesor Upravnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od posljednjeg pravog komentara 1958. godine (Zakon o upravnim sporovima s komentarom i sudskom praksom autora V. Ivančevića, M. Ivčića i A. Lalića) nije se pojavio niti jedan komentar toga Zakona, te je ovo prvi cjeloviti komentar sa sudskom praksom. Komentar Zakona o upravnim sporovima autora dr. sc. Pere Krijana, kako navodi recenzentica Dunja Jurić-Knežević, uvažena sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske, pisan je "rukom iskusnog i sigurnog stručnjaka" sa "znatnom preciznošću i vrsnoćom". U knjizi su obrađeni instituti upravnog spora uspoređeni s europskim dosezima u materiji upravnog spora, a obogaćeni praksom Upravnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske. "Služenje ovim Komentarom može olakšati razumijevanje instituta Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku od kojih neki, u praksi, još uvijek izazivaju dvojbe, iako se radi o "starim procesnim zakonima". Tako, primjerice, autor daje vrijedna objašnjenja pojma konačnosti upravnog akta, ništavosti upravnog akta, svrhe i postupka zaštite u slučaju "šutnje uprave", a istaknula bih vrsnoću objašnjenja uz primjerice članak 2., 34. i 39. te članak 66. Zakona o upravnim sporovima", navodi recenzentica D. Jurić-Knežević. Komentarom Zakona o upravnim sporovima dr. sc. Pero Krijan obogatio je našu pravnu literaturu svojom erudicijom, iznimnom nadarenošću i sposobnošću povezivanja teorije i prakse upravnog prava. Cjelovitom i jasnom stručnom interpretacijom svih instituta upravnog spora, čemu osobito pridonosi povezivanje odredaba Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 - Odluka USRH), kao i Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03 i 88/05), pokazao je veliko poznavanje teorije i prakse upravnog procesnog prava i upravnosudskog postupka, pravnih izvora i razvoja pravne misli u tom području. Njegovo djelo nastavlja kći Lidija Krijan Žigić, dipl. iur. Čitatelje upućujemo na značajna poglavlja o upravnom aktu kao predmetu upravnog spora, o pravnoj prirodi i bitnim obilježjima upravnog akta, s iscrpnim objašnjenjima njegovih materijalnopravnih i formalnopravnih elemenata. Obuhvaćena su i druga pitanja koja čine okosnicu Zakona o upravnim sporovima, a osobito komentar odredaba koje se odnose na razloge pobijanja i poništavanja upravnog akta u upravnom sporu te na obveznost sudske presude u upravnom sporu. U komentaru su navedene brojne sentence odluka iz sudske prakse Upravnog suda Republike Hrvatske. O određenim procesnim pitanjima navedena su i stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske, nastala u ustavnosudskom postupku rješavanja ustavnih tužbi. Sudska praksa pomno je odabrana iz dokumentacije nakladničke kuće Novi informator, te iz drugih dostupnih izvora. S obzirom na to da je u sudsku praksu ugrađeno veliko stručno iskustvo uglednih pravnika-sudaca, odnosno pravna stajališta najviših pravnih instancija koje su rješavale upravne sporove, smatramo da će navedena sudska praksa biti dobra orijentacija i pomoć u korištenju ovoga komentara Zakona o upravnim sporovima. Komentari dr. sc. Pere Krijana i Lidije Krijan Žigić, vrsnih poznavatelja upravnog prava i sudske prakse, pridonose razvoju pravne misli o aktualnim temama upravnog spora. Stoga ovaj komentar Zakona o upravnim sporovima preporučujemo pravnicima, ali i svima onima kojima su potrebna saznanja iz upravnosudskog postupka u Republici Hrvatskoj. Uz komentar Zakona o upravnim sporovima objavljujemo i pojmovno kazalo za služenje Zakonom kao i Zakone kojima je izmijenjen Zakon o upravnim sporovima. Davorka Foretić, dipl. iur., urednica izdanja
Recenzenti: Prof. dr. sc. Dragan Medvedović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dunja Jurić Knežević, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Autori: dr. sc. Pero Krijan dipl. iur.; Lidija Krijan Žigić dipl. iur.