Kazneni zakon

(Nar. nov, br. 125/11 i 144/12, 56/15 i 61/15 - ispr.)

  • redakcijski pročišćeni tekst
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Opseg: 
128 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05790001
Cijena: 
115,00 kn

PREDGOVOR

Nakon öto je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, stanje pravnog sustava, prilagođenog europskoj pravnoj stečevini, i nadalje je potrebno kritički promatrati, obrađivati pravne institute na provedbenopravnoj osnovi, uz poseban osvrt na zahtjeve sudske prakse. Naime, zahtjevna preobrazba kaznenog materijalnog prava prema rjeöenjima zakonodavstva Europske unije traje permanentno i nakon donoöenja Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11) öto dokazuje i opsežna novela novog hrvatskog Kaznenog zakona od 19. prosinca 2012., Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 144/12) koja je uslijedila kao posljedica daljnje preobrazbe i usklađenja hrvatskog kaznenog prava sa stajaliötima odnosno najsuvremenijim zakonskim rjeöenjima zemalja članica Europske unije. Novela izražava brojne promjene kao posljedice primjedaba i prijedloga ne samo tijela pravosuđa već i drugih državnih tijela, teoretičara i praktičara, nevladinih organizacija, zastupnika Hrvatskog Sabora, udruga i pojedinaca, te otvorenosti i maksimalne tolerancije prema svim prijedlozima i primjedbama koji u velikom broju čine sadaönji tekst Kaznenog zakona. Razlike su svedene na razumnu mjeru, posebice kada rezultiraju iz opredjeljenja različitih pravnih teorija i pravaca, a ne zahtijevaju ih neke realne posebnosti kaznenih područja. 

Tako je u postupku daljnjeg oblikovanja suvremenog hrvatskog kaznenog zakonodavstva, Hrvatski Sabor na sjednici 8. svibnja 2015. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koji je 22. svibnja 2015. objavljen u Narodnim novinama, br. 56, koji obuhvaća 78 članaka  koji izražavaju zahtjeve i potrebe za kažnjavanjem počinitelja kaznenih djela, poötujući najviöe standarde zaötite ljudskih prava i sloboda u suvremenoj međunarodnoj zajednici, kao učinkovit instrument u suprotstavljanju svim oblicima protuzakonitih djelatnosti. Ovim se Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona nastavlja odlučnost osiguranja potrebnih pravnih uvjeta za sankcioniranje kriminalnih radnji i njihovih počinitelja u cilju učinkovite zaötite osobnih prava i druötvenih vrijednosti utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom.

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15) objavljen je u Narodnim  novinama, broj 61/2015, a odnosi se na pogreöku u članku 53. stavku 2. i 3. te u članku 54. stavku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona  (Nar. nov., br. 56/15).

Kako je kazneno zakonodavstvo živa materija koja nikada ne stagnira već se mijenja sukladno razvoju druötva, to su i navedene izmjene i dopune učinjene na temelju usporedbe sa suvremenim uzorima, ali i slijedom izraženih stajaliöta hrvatske i inozemne sudske prakse. Odredbe Kaznenog zakona sadržane u općem i posebnom dijelu čine organsku jedinstvenost, predstavljaju posebnost koja zahtjeva naročitu pažnju i intenzivnu međusobnu suradnju pravosudnih tijela i drugih institucija, čijom će se primjenom doći bliže krajnjem cilju, smanjenju kriminaliteta. 

S obzirom da su ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nastale velike promjene, između ostalog, i na području kaznenog prava, to se ovim redakcijski pročiöćenim tekstom Kaznenog zakona nastoji olaköati pravnicima ispunjenje zadaće koja se od njih očekuje, a to je ostvarenje načela vladavine prava u uređenoj državi, Republici Hrvatskoj, punopravnoj članici Europske unije. 

Redakcijski pročiöćeni tekst Kaznenog zakona sadržava tekst Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 144/12), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15) i Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., 61/15), s biljeökama, sustavno smjeötenim iza odgovarajuće zakonske odredbe na koju se odnose, različitog tiskovnog sloga zbog jasnoće i preglednosti. 

Zadnje izmjene i dopune Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15 i 61/15 ñ ispr.) tiskane su masnim slovima.

Uz pročiöćeni tekst Kaznenog zakona nalazi se opsežno pojmovno kazalo koje osigurava brzo i jednostavno pronalaženje pojmova sadržanih u Zakonu.

dr.sc. Gordana Mršić

Priredila: dr. sc. Gordana Mršić