GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

  • Primjena propisa
    - uređenje građevinskog zemljišta
    - nerazvrstane ceste
    - komunalna naknada i komunalni doprinos
  • Upravna i upravnosudska praksa
  • Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu 
  • Tekst Zakona o gradnji i tekst Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
Zagreb, 2016.

NOVO
Opseg: 
302 str.
Format: 
17 x 24 cm cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05890001
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Područje gradnje, prostornog uređenja i komunalnog gospodarstva u ovom trenutku razvoja pravnog sustava i gospodarstva u Republici Hrvatskoj od velike je važnosti. Stoga se i naši radovi u ovom priručniku odnose na primjenu propisa, i to Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i drugim meritornim propisima i sudsku, odnosno upravnosudsku praksu u tom području. Predmet razmatranja prvog rada su imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta propisani Zakonom o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13) i njegova provedba u praksi. U radu se obrađuje prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, obveza prodaje zemljišta, pravo prvokupa nekretnina, građenje infrastrukture te financiranje uređenja građevinskoga zemljišta. U obradi navedene materije veliku važnost imaju mnoga objavljena mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. U drugom radu analizira se pravni status nerazvrstanih cesta kao vlasništva jedinica lokalne samouprave, upravljanje nerazvrstanim cestama, financiranje te upis u zemljišne knjige. Isto tako iznose se i određene dvojbe u praksi glede upisa u zemljišne knjige. Upravni postupak u donošenju rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu i rješenju o ovrsi, kao i drugi problemi i dvojbe u praksi prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), predmet su razmatranja trećeg rada. Uz rad, donosimo i određene primjere u praksi koji mogu poslužiti kao jedno od mogućih rješenja u praksi. Najnoviju upravnosudsku praksu u primjeni propisa o komunalnom gospodarstvu, gradnji, prostornom uređenju, građevinskoj inspekciji te primjeni propisa o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, donosimo u četvrtom radu u priručniku. U tom radu autori iznose i svoja mišljenja o određenim institutima. U prilogu knjige donosimo i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13) i Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13) za lakše snalaženje u ovom važnom području.z

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.; Damir Kontrec mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Marina Kosović – Marković dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije