FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

  • Ogledni primjeri, proračuna i odluke o izvršavanju proračuna
 
Zagreb, 2015.

NOVO
Opseg: 
312 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05870001
Cijena: 
230,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR 

Glavom VI. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH; u nastavku teksta: Ustav), člancima od 133. do 138., građanima se jamči pravo na mjesnu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Člankom 138. Ustava propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojega djelokruga. Ustav, nadalje, propisuje da prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom, dok je država dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Imajući na umu brojne izmjene i dopune propisa koji se odnose na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao što su Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15) te poglavito Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15),  u okviru radova koji čine ovaj priručnik, nastojali smo raspraviti aktualna pitanja, odnosno određene dvojbe koje se mogu javiti u području financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dati na njih moguće odgovore.

Ovaj priručnik zamišljen je kao stručno pomagalo svim onima koji su uključeni u postupak izrade, donošenja i izvršenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvještavanja, a koji su propisani odgovarajućim propisima. Priručnik, uz stručne radove, sadržava i praktične primjere od kojih izdvajamo ogledni primjer proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, kao doprinos u navedenoj materiji. 

• Priprema i donošenje proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, s praktičnim primjerima proračuna jedinice lokalne samouprave s projekcijama, odlluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave tema je prvog rada.

• Tema pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pomoći za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predmet je obrade drugog i trećeg rada.

• Četvrti rad bavi se mogućnostima zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unutar odredbi Zakona o proračunu, putem kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja, uz prikaz odgovarajućih načina zaduživanja.

• Planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predmet je obrade petog rada. 

• Šesti se rad bavi važnom materijom sastavljanja financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravilnim načinom njihova sastavljanja.

• Budući da je 1. listopada 2014. stupio na snagu novi Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14), koji donosi značajne izmjene koje se odnose na rad te posebno na financiranje rada udruga, u sedmom radu obrađuju se pitanja koja se odnose na novine u financiranju javnih potreba u svjetlu odredbi tog Zakona i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15). Sa sedmim radom povezan je i osmi rad, koji se odnosi na izvještavanje o potrošnji sredstava doznačenih neprofitnim organizacijama iz proračuna općina, gradova i županija.

• S obzirom na poslove iz lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se uređuju Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst), u osmom radu piše se o planiranju sredstava za financiranje rada pravnih osoba kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te, konačno, u devetom radu dotiče se i vrlo zanimljive teme pomoći trgovačkim društvima, kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim posljedicama davanja pomoći za trgovačko društvo i osnivača.

Kao prilog priručniku, donosimo redakcijske pročišćene tekstove: 

- Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15), 

- Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)  te 

- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10 i 120/13) radi lakšeg snalaženja u ovoj materiji.

UREDNIŠTVO

Autori: Nevenka Brkić dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Sektoru za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske; Stjepan Jusup oec., viši stručni referent u Službi za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Sektoru za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske; Mladenka Karačić dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija u Sektoru za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske