DJELOKRUG I SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

 • propisi i upravnosudska praksa
 • ogledni primjeri
 • tekstovi zakona
  - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
  - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   

Zagreb, 2015.

Opseg: 
262 str.
Format: 
170x240 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05730001
Cijena: 
200,00 kn

PREDGOVOR

Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – proč. tekst i 5/14 – Odluka USRH) u odredbama članaka 133.–138. uređuje osobito pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) razrađeni su sustav, prava i dužnosti u ostvarivanju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga je to važno područje, u kojem se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, uređeno i brojnim drugim propisima i podzakonskim aktima o kojima je riječ u ovom priručniku. Stoga u prvom radu obrađujemo djelokrug i ovlasti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i predstavničkog tijela. U radu osobito, uz djelokrug izvršnog tijela, ukazujemo na odnos predstavničkog i izvršnog tijela i njihove odgovornosti. Tema drugog rada su službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim meritornim propisima. U radu analiziramo određene institute prijma u službu, rasporeda, premještaja, stavljanja na raspolaganje te prestanka službe. Istovremeno donosimo i ogledne primjere rješenja, koji mogu biti pomoć u radu pri izradi te vrste akata. imenovanju, pišemo o određenim dvojbama u praksi kao i upravnosudskoj praksi u tom području. Jedno od najvažnijih pitanja u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pitanje – plaća predmet je petog rada u priručniku.

Naime, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) predmet je analize u ovom radu, u kojem iznosimo i određene dvojbe i prijedloge rješenja. Prilozi u priručniku su pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nadamo se da će i ovi radovi i tekstovi zakona pomoći u lakšem snalaženju u ovoj složenoj materiji i organizaciji i djelokrugu lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa u tom području.

Službenički odnosi u upravnosudskoj praksi tema su trećeg rada, u kojem iznosimo bitne odrednice prema Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno određenih radnopravnih instituta. Istovremeno donosimo praksu Upravnog suda u primjeni tih i drugih propisa glede popune radnih mjesta i premještaja, instituta stavljanja na raspolaganje i prestanka službe. O ovlastima i dužnostima pročelnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pišemo u četvrtom radu. Uz ogledne primjere rješenja o

UREDNIŠTVO

Autori: Andrej Abramović dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Zagrebu; Nevenka Brkić dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Sektoru za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske; Štefanija Kasabašić dipl. iur.; Anita Markić dipl. iur., Ivanić Grad; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave