Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi

  • propisi i upravnopravna praksa
  • ogledni primjeri
  • tekstovi zakona (pročišćeni)
    • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13)
    • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
    • rješenja  o visini komunalnog doprinosa 

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Opseg: 
248 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Brojne izmjene i dopune propisa učinile su potrebnim raspraviti mnoge teme i aktualnosti u području lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne službe, i razriješiti brojne dvojbe u praksi. Stoga se u ovom priručniku bavimo u prvom radu sudjelovanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnom sporu prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10 i 143/12) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U radu se iznose stajališta kad se ti subjekti pojavljuju u tri stranačka statusa: tužitelja, tuženika i zainteresirane osobe, uz nekoliko važnih napomena kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu učinkovito sudjelovati u upravnom sporu. Tema drugog rada je primjena odredaba Ustava Republike Hrvatske i temeljnog propisa o sustavu lokalne i područne samouprave, odnosno Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i drugih propisa bitnih u razgraničenju nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U radu se iznose i određena mišljenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske, bitna u tumačenju te materije. Treći se rad u priručniku bavi Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) i to odredbama koje se odnose na prijam i prestanak službe. U radu se iznose i određeni prijedlozi rješenja o dvojbenim pitanjima u praksi. Istodobno se donose i određeni ogledni primjeri u primjeni instituta prijema i prestanka službeničkog odnosa kao pomoć u radu pri reguliranju ove materije. Tema četvrtog rada su odredbe Zakona o državnim službenicima i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima se regulira donošenje rješenja o preuzimanju i rasporedu službenika nakon promjena ustroja državnih i lokalnih tijela. U radu se donose i ogledni primjeri rješenja koji mogu poslužiti samo kao jedno od mnogih načina u reguliranju ove materije. O temi de lege ferenda Nacrta Prijedloga Zakona o državnim službenicima riječ je u petom radu. Naime, promjene temeljnih elemenata koji određuju status državnog službenika i smanjenje pravne zaštite predmet su rasprave i komparativne analize u ovom radu u kojem se iznose i brojni prijedlozi koji mogu pomoći u reguliranju ove materije. Kao prilog priručniku donosimo službeni pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13) i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) radi lakšeg snalaženja u ovoj materiji.

Uredništvo

Autori: Štefanija Kasabašić dipl. iur.; Anita Markić dipl. iur., Ivanić Grad; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave; dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.; prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izv. prof. na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu