AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015.

  • primjena propisa u praksi
    • procjena vrijednosti nekretnina
    • građevinska dozvola
    • komunalni doprinos, komunalna naknada
  • ogledni primjeri
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
  • tekst Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Opseg: 
300 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05820001
Cijena: 
280,00 kn

PREDGOVOR

Aktualnosti koje su se pokazale u 2015. u području komunalnog gospodarstva i gradnje odnosno nekretnina, komunalnog doprinosa i komunalne naknade uređuju Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15), Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) te Uredba o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09) i drugi meritorni propisi te su upravo predmet rasprave u ovom priručniku. Stoga se prva tema u ovoj knjizi odnosi na primjenu metoda procjene vrijednosti nekretnina prema odredbama Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Ovaj Zakon za određenje tržišne vrijednosti nekretnina propisuje samo one metode i postupke kojima se u najmanjoj mjeri utječe na vrijednost nekretnina subjektivnim stajalištem procjenitelja.

Tim Zakonom preuzeta je najbolja važeća praksa iz Europske unije uz prilagodbu lokalnim uvjetima, o čemu pišemo u radu. Tema drugog rada odnosi se na dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole prema odredbama Zakona o gradnji. Autor piše o pravnopovijesnom razvoju instituta dokazivanja pravnog interesa te normativnom uređenju tog instituta i utjecaju sudskog spora na mogućnost izdavanja građevinske dozvole. Upravnopravni aspekti u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu predmet su trećeg rada. U radu se istovremeno donosi aktualna upravnosudska praksa glede komunalne naknade i komunalnog doprinosa – zastare i otpisu duga te se donose ogledni primjeri vezani uz tu temu. Četvrti rad odnosi se na institut zabilježbe u zemljišnoj knjizi i utjecaju tih zabilježbi upisanih u zemljišnu knjigu na postupak gradnje prema odredbama Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o gradnji i drugim meritornim propisima.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju na donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu tema je petog rada. Uz taj rad donosimo brojne ogledne primjere kao jedan od mogućih načina postupanja u praksi. U priručniku objavljujemo kao prilog redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o gradnji za lakše snalaženje u ovoj složenoj materiji.

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Štefanija Kasabašić dipl. iur.; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; mr. sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja