Izdanja u nakladi Novog informatora

Napomena za narudžbu izdanja:
Ako želite odjednom naručiti više izdanja, možete ih odabrati na stranici Narudžba izdanja
Pojedinačne narudžbe možete obaviti i na stranicama izdanja u popisu.

Popuste na pojedina izdanja možete ostvariti narudžbom KOMPLETA IZDANJA

ZA NARUDŽBU IZDANJA VRIJEDNOSTI DO 100,00 kn, ZARAČUNAVAMO TROŠAK POŠTARINE.

Tražilica izdanja

Priručnici

 • Primjena propisa
 • Primjeri 
 • Sudska praksa
  Prilozi:
  - Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
  - Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  - Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 230,00 kn
 • mogućnost jedinica lokalne samouprave u korištenju EU fondova
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 180,00 kn
 • primjena propisa
 • pravna zaštita
 • upravni nadzor
 • tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br., 120/16) 
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 230,00 kn

s primjenom od 1. siječnja 2017.

 • bitne izmjene propisa
 • novi instituti u primjeni od 1. siječnja 2017.

PRILOZI:

 • Opći porezni zakon
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o doprinosima (pročišćeni tekst)
 • Zakon o porezu na dobit (pročišćeni tekst)
 • Zakon o lokalnim porezima
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (pročišćeni tekst)
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 230,00 kn
 • instituti radnog prava
 • aktualnosti zakonskih izmjena i sudska praksa
 • raspored radnog vremena
 • službeničko pravo – državni službenici, službenici u lokalnoj
 • i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • ogledni primjeri i odgovori na pitanja iz prakse
 • institut prestanka ugovora o radu kroz sudsku praksu 
 • tekstovi zakona:
  • Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14)
  • Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka USRH - redakcijski pročišćeni tekst)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11- redakcijski pročišćeni tekst)
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 230,00 kn
 • stjecanje prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu
 • izvlaštenje
 • koncesije
 • javna nabava
 • tekstovi zakona:
  – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(Nar. nov., br. 81/15 – proč. tekst)
  – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade(Nar. nov., br. 74/14)
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 200,00 kn
 • primjena propisa i sudska praksa
 • upravna i upravnosudska praksa
 • ogledni primjeri
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
Zagreb, 2016.
 
Cijena: 220,00 kn
 • Primjena propisa 
  - status lokalnih dužnosnika - upravnosudska praksa
  - instituti službeničkog prava - primjeri i odgovori na pitanja
  - rješenja u postupku rasporeda državnog službenika nakon promjene ustroja
  - odgovornost državnih  i lokalnih službenika i namještenika
 • Ogledni primjeri i upravnosudska praksa
 • Redakcijski pročišćeni tekstovi
  - Zakona o državnim službenicima
  - Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 220,00 kn
 • primjena propisa u praksi
  • procjena vrijednosti nekretnina
  • građevinska dozvola
  • komunalni doprinos, komunalna naknada
 • ogledni primjeri
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
 • tekst Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 280,00 kn
 • Primjena novih propisa u praksi
 • Odgovaraju}a sudska praksa
 • Tekst Ste~ajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 280,00 kn

i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku

V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 • propisi
 • podnesci i ogledni primjeri popunjenih obrazaca
 • uredsko poslovanje u školama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 270,00 kn
 • primjena novih propisa u praksi
 • primjeri
 • sudska praksa
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14)
Zagreb, 2015.
Cijena: 200,00 kn
 • propisi i upravnosudska praksa
 • ogledni primjeri
 • tekstovi zakona
  - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
  - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   

Zagreb, 2015.

Cijena: 200,00 kn
 • aktualnosti i novine u radnom i socijalnom pravu
 • upravnopravna i sudska praksa
 • ogledni primjer pravilnika o radu
 • tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14)

Zagreb, 2015.

Cijena: 150,00 kn
 • primjena novih propisa u praksi
 • ogledni primjer Programa održavanja
 • komunalne infrastrukture i drugih građevina
 • upravnopravna praksa
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
   

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 150,00 kn
 • upravnopravna praksa uz propise o legalizaciji
 • primjena propisa
 • primjeri iz prakse u podru~ju prostornog ure|enja i gradnje
 • upute za postupanje
 • tekstovi propisa:
  • Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
  • Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)
  • Uredba o procijeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/14)
  • Pravilnik o metodama procijene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14)
Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • novine u propisima
 • primjena propisa u praksi
 • sudska praksa
 • ogledni primjeri
 • redakcijski pročišćeni tekst Ovršnog Zakona
  (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 - v. ~l. 101. ZID ZPP-a i 93/14 )
Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • novine u radnopravnom zakonodavstvu
 • zasnivanje radnog odnosa, odmori i dopusti, radno vrijeme i pla}e
 • kolektivni radni odnosi
 • ustrojstvo i djelovanje inspektora rada
 • novine u Zakonu o za{titi na radu (Nar. nov., br. 71/14)
 • tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14)
Zagreb, 2014.
 
Cijena: 200,00 kn
 • primjena propisa i upravnopravna praksa
 • primjeri
 • upravnosudska praksa
 • tekstovi Zakona
  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13 - redakcijski pročišćeni tekst)
  • Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
  • Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • komunalna naknada i komunalni doprinos
 • komunalni redari
 • upravnosudska praksa u komunalnom gospodarstvu
 • apstraktna i individualna ustavnosudska za{tita u komunalnom gospodarstvu
 • ogledni primjeri odluka i rje{enja
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.
Cijena: 270,00 kn
 • novine u području nekretnina
 • pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku
 • prijedlozi rješenja o ovrsi na nekretninama
 • novi propisi o upravljanju i raspolaganju državnim nekretninama
 • tekst Zakona i uredaba o upravljanju državnom imovinom

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.
Cijena: 200,00 kn
 • propisi i upravnopravna praksa
 • ogledni primjeri
 • tekstovi zakona (pročišćeni)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
  • rješenja  o visini komunalnog doprinosa 

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • novine u radnim odnosima nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13)
 • o Nacrtu prijedloga novog Zakona o radu
 • novine u obveznom zdravstvenom osiguranju
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 200,00 kn
 • primjena propisa
 • Zakon o parničnom postupku - redakcijski pročišćeni tekst
Zagreb, 2013.
 
Cijena: 257,14 kn
 • Novine u propisima 
 • Stečajni zakon - redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) 
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi - redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12)

Zagreb 2013.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 270,00 kn

• Aktualnosti u pravnom režimu nekretnina
• Novi propisi
• Javno-privatno partnerstvo

Cijena: 336,00 kn

Uvod u analizu i politiku Zagreb 2009.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 420,00 kn

• sporna pitanja ZUP-a
• pripreme za primjenu ZUS-a
• uredsko poslovanje
• Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima i Uredba o uredskom poslovanju

Zagreb, 2011.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn

• Novela Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 49/11)• Novela Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 61/11)• Novela Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11)• Uredsko poslovanje Zagreb, 2011. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn