Izdanja u nakladi Novog informatora

Napomena za narudžbu izdanja:
Ako želite odjednom naručiti više izdanja, možete ih odabrati na stranici Narudžba izdanja
Pojedinačne narudžbe možete obaviti i na stranicama izdanja u popisu.

Popuste na pojedina izdanja možete ostvariti narudžbom KOMPLETA IZDANJA

ZA NARUDŽBU IZDANJA VRIJEDNOSTI DO 100,00 kn, ZARAČUNAVAMO TROŠAK POŠTARINE.

Tražilica izdanja

Propisi Republike Hrvatske

Nar. nov., br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

• redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

• pojmovno kazalo

Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 71/15 i 104/17)

 • tekst Stečajnog zakona
 • pojmovno kazalo

Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

 • re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – Odluka USRH i 29/17)

 • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo
III. izdanje

Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

 

Cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

 • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 95,00 kn

(Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

 • Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

  (Nar. nov., br. 107/07 i 110/15)

Zagreb, 2017.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 160,00 kn

(Nar. nov., br. 74/14 i 69/17)

 • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 40,00 kn

(Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst, 91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

 • redakcijski pročišćeni tekst
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2017.

NOVO

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

 • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
 • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 103/15)

 • tekst Obiteljskog zakona
 • pojmovno kazalo
Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 75,00 kn

(Nar. nov, br. 125/11 i 144/12, 56/15 i 61/15 - ispr.)

 • redakcijski pročišćeni tekst
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 93/14)

 • tekst Zakona
 • pojmovno kazalo
  • Zakon o zaštiti na radu
   (Nar. nov., br. 71/14 i 118/14 - ispr.)
  • Zakon o Inspektoratu rada
   (Nar. nov., br. 19/14) 
Cijena: 95,00 kn

(Nar. nov. br., 35/05, 41/08 i 125/11)

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Zakona o obveznim odnosima
 • pojmovno kazalo 

Zagreb 2013. 

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 130,00 kn

(Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispr., 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 - Odluka USRH)

XI. izdanje

 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona 
 • napomene uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo 
Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 95,00 kn

uz opširno pojmovno kazalo • Nar. nov., br. 48/03, 163/03 i 35/05 - v. Zakon o obveznim odnosima III. izdanje Zagreb 2012. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 63,00 kn

s povezujućim odredbama i kazalom

Cijena: 72,45 kn

(Nar. nov., br. 47/09 stupio na snagu 1. siječnja 2010.)
- tekst Zakona
- kratki komentari i poveznice
- pojmovno kazalo
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 70,00 kn

Zbirke propisa

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka USRH, 55/13 i 60/13 - ispr.)

 • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama
 • pojmovno kazalo 

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb 2013.

Cijena: 95,00 kn

Priručnici

 • Primjena propisa
 • Primjeri 
 • Sudska praksa
  Prilozi:
  - Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
  - Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  - Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 230,00 kn
 • mogućnost jedinica lokalne samouprave u korištenju EU fondova
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 180,00 kn
 • primjena propisa
 • pravna zaštita
 • upravni nadzor
 • tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br., 120/16) 
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 230,00 kn

s primjenom od 1. siječnja 2017.

 • bitne izmjene propisa
 • novi instituti u primjeni od 1. siječnja 2017.

PRILOZI:

 • Opći porezni zakon
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o doprinosima (pročišćeni tekst)
 • Zakon o porezu na dobit (pročišćeni tekst)
 • Zakon o lokalnim porezima
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (pročišćeni tekst)
Zagreb, 2017.
 
Cijena: 230,00 kn
 • instituti radnog prava
 • aktualnosti zakonskih izmjena i sudska praksa
 • raspored radnog vremena
 • službeničko pravo – državni službenici, službenici u lokalnoj
 • i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • ogledni primjeri i odgovori na pitanja iz prakse
 • institut prestanka ugovora o radu kroz sudsku praksu 
 • tekstovi zakona:
  • Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14)
  • Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka USRH - redakcijski pročišćeni tekst)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11- redakcijski pročišćeni tekst)
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 230,00 kn
 • stjecanje prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu
 • izvlaštenje
 • koncesije
 • javna nabava
 • tekstovi zakona:
  – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(Nar. nov., br. 81/15 – proč. tekst)
  – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade(Nar. nov., br. 74/14)
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 200,00 kn
 • primjena propisa i sudska praksa
 • upravna i upravnosudska praksa
 • ogledni primjeri
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
Zagreb, 2016.
 
Cijena: 220,00 kn
 • Primjena propisa 
  - status lokalnih dužnosnika - upravnosudska praksa
  - instituti službeničkog prava - primjeri i odgovori na pitanja
  - rješenja u postupku rasporeda državnog službenika nakon promjene ustroja
  - odgovornost državnih  i lokalnih službenika i namještenika
 • Ogledni primjeri i upravnosudska praksa
 • Redakcijski pročišćeni tekstovi
  - Zakona o državnim službenicima
  - Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 220,00 kn
 • primjena propisa u praksi
  • procjena vrijednosti nekretnina
  • građevinska dozvola
  • komunalni doprinos, komunalna naknada
 • ogledni primjeri
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
 • tekst Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 280,00 kn
 • Primjena novih propisa u praksi
 • Odgovaraju}a sudska praksa
 • Tekst Ste~ajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 280,00 kn

i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku

V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 • propisi
 • podnesci i ogledni primjeri popunjenih obrazaca
 • uredsko poslovanje u školama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 270,00 kn
 • primjena novih propisa u praksi
 • primjeri
 • sudska praksa
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14)
Zagreb, 2015.
Cijena: 200,00 kn
 • propisi i upravnosudska praksa
 • ogledni primjeri
 • tekstovi zakona
  - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
  - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   

Zagreb, 2015.

Cijena: 200,00 kn
 • aktualnosti i novine u radnom i socijalnom pravu
 • upravnopravna i sudska praksa
 • ogledni primjer pravilnika o radu
 • tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14)

Zagreb, 2015.

Cijena: 150,00 kn
 • primjena novih propisa u praksi
 • ogledni primjer Programa održavanja
 • komunalne infrastrukture i drugih građevina
 • upravnopravna praksa
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu
   

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 150,00 kn
 • upravnopravna praksa uz propise o legalizaciji
 • primjena propisa
 • primjeri iz prakse u podru~ju prostornog ure|enja i gradnje
 • upute za postupanje
 • tekstovi propisa:
  • Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
  • Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)
  • Uredba o procijeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/14)
  • Pravilnik o metodama procijene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14)
Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • novine u propisima
 • primjena propisa u praksi
 • sudska praksa
 • ogledni primjeri
 • redakcijski pročišćeni tekst Ovršnog Zakona
  (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 - v. ~l. 101. ZID ZPP-a i 93/14 )
Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • novine u radnopravnom zakonodavstvu
 • zasnivanje radnog odnosa, odmori i dopusti, radno vrijeme i pla}e
 • kolektivni radni odnosi
 • ustrojstvo i djelovanje inspektora rada
 • novine u Zakonu o za{titi na radu (Nar. nov., br. 71/14)
 • tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14)
Zagreb, 2014.
 
Cijena: 200,00 kn
 • primjena propisa i upravnopravna praksa
 • primjeri
 • upravnosudska praksa
 • tekstovi Zakona
  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13 - redakcijski pročišćeni tekst)
  • Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
  • Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • komunalna naknada i komunalni doprinos
 • komunalni redari
 • upravnosudska praksa u komunalnom gospodarstvu
 • apstraktna i individualna ustavnosudska za{tita u komunalnom gospodarstvu
 • ogledni primjeri odluka i rje{enja
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.
Cijena: 270,00 kn
 • novine u području nekretnina
 • pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku
 • prijedlozi rješenja o ovrsi na nekretninama
 • novi propisi o upravljanju i raspolaganju državnim nekretninama
 • tekst Zakona i uredaba o upravljanju državnom imovinom

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.
Cijena: 200,00 kn
 • propisi i upravnopravna praksa
 • ogledni primjeri
 • tekstovi zakona (pročišćeni)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
  • rješenja  o visini komunalnog doprinosa 

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
 • novine u radnim odnosima nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13)
 • o Nacrtu prijedloga novog Zakona o radu
 • novine u obveznom zdravstvenom osiguranju
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 200,00 kn
 • primjena propisa
 • Zakon o parničnom postupku - redakcijski pročišćeni tekst
Zagreb, 2013.
 
Cijena: 257,14 kn
 • Novine u propisima 
 • Stečajni zakon - redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) 
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi - redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12)

Zagreb 2013.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 270,00 kn

• Aktualnosti u pravnom režimu nekretnina
• Novi propisi
• Javno-privatno partnerstvo

Cijena: 336,00 kn

Uvod u analizu i politiku Zagreb 2009.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 420,00 kn

• sporna pitanja ZUP-a
• pripreme za primjenu ZUS-a
• uredsko poslovanje
• Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima i Uredba o uredskom poslovanju

Zagreb, 2011.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn

• Novela Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 49/11)• Novela Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 61/11)• Novela Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11)• Uredsko poslovanje Zagreb, 2011. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn

Komentari zakona

Izvanugovorni obvezni odnosi

NOVO

Zagreb, 2015.


35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela

Cijena: 260,00 kn

POSEBNI DIO I. Pojedini ugovori

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2012. 

35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela

Cijena: 556,50 kn

s uvodnim člankom prof. dr. sc. Dragana Medvedovića Novi sustav upravnog sudovanja

Zagreb 2012.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 325,50 kn

OPĆI DIO Sklapanje, promjene i prestanak ugovora 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2012.

35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela
 

Cijena: 556,50 kn

Posebna izdanja

 • imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera
 • zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 190,00 kn

 I (PRE)USTROJ BOSNE I HERCEGOVINE

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 310,00 kn

PRAVNO UTEMELJENJE I IMPLIKACIJE IMPLEMENTACIJE

Zagreb, 2016.
 
 
 
Cijena: 420,00 kn

VERBA IURIS

Zagreb, 2016.
 
 
 
Cijena: 240,00 kn

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

(Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – proč. tekst i 5/14 – Odluka USRH)

 • Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
 • Zakon o hrvatskom državljanstvu (redakcijski pročišćeni tekst)
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
 • Abecedno pojmovno kazalo Ustava

Sedamnaesto izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
Cijena: 95,00 kn

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera

Zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.


Cijena: 190,00 kn

(Nar. nov., br. 74/14)

 • Tekst Zakona s napomenama i komentarom 
 • Sudska praksa
 • Ogledni primjeri 
 • Pojmovno kazalo 
Zagreb, 2015.
 
 
 
Cijena: 180,00 kn

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 230,00 kn

Zagreb, 2012.

 Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 157,50 kn

s napomenama i sudskom praksom
III. izdanje
Zagreb, 2012.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 168,00 kn

strukture, procesi, poslovi
Zagreb, 2011


Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 404,25 kn

• Povijesni prikaz • Postojeće stanje • Prijedlog mogućeg oblikovanja hrvatskog sustava planiranja korištenja zemljišta

Cijena: 325,50 kn


II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje • komentari • sudska praksa • propisi • abecedno kazalo pojmova Zagreb, 2010. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 304,50 kn

• Institucionalni i pravni okvir

Zagreb 2008

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 220,50 kn

Jadranko Crnić (1928. – 2008.) Sadržaj u PDF formatu Zagreb 2009.

Cijena: 210,00 kn

Usporedba načina i sustava planiranja u nekim državama članicama EU i Republike Hrvatske Zagreb 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 325,50 kn

Iskustvo jedne sutkinje za mladež

Zagreb 2010

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 220,00 kn


Vol. I., Regulae iuris

Zagreb, 2010.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 157,50 kn


• Zagreb, 2011.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 294,00 kn

Separati lista Informator

• Komentar članka 579. - 589. Zakona o obveznim odnosima
• III. dopunjeno izdanje - značenje - oblici - pravni učinci - propisi - sudska praksa - ogledni primjeri ugovora i tužbi
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 40,00 kn

separat Malih stranica informatora br. 5429 od 18. ožujka 2006.

Cijena: 40,00 kn

- ukidanje agrarnih odnosa - zabilježba u zemljišnim knjigama - sudska praksa

Cijena: 40,00 kn

(Nar. nov., br. 18/11) Zagreb 2011.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 40,00 kn

Izdanja s popustom

 • Ogledni primjeri, proračuna i odluke o izvršavanju proračuna
 
Zagreb, 2015.

NOVO
Cijena: 230,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)

Redakcijski pročišćeni tekst: 

 • PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
  (Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13) 
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
  (Nar. nov., br. 160/13)
 • PRAVILNIK O OSLOBOĐENJU OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE ZA ROBU UVEZENU U OSOBNOJ PRTLJAZI OSOBA KOJE PUTUJU IZ TREĆIH DRŽAVA TE ZA ROBU UVEZENU KAO MALA POŠILJKA NEKOMERCIJALNOG ZNAČAJA
  (Nar. nov., br. 79/13) 

Zagreb, 2014.

Cijena: 80,00 kn
Cijena s popustom: 40.00kn
Cijena: 315,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • novine u radnopravnom zakonodavstvu
 • o Prijedlogu novog Zakona o radu
 • o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju
 • novine u obveznom zdravstvenom osiguranju i naknada plaće
 • izbori za radnička vijeća
 • tekstovi zakona
   

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • Program usavršavanja
  • propisi i praksa
  • primjeri 
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 3/2013.

Cijena: 200,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • usklađivanje akata JLS-a
 • održivo gospodarenje otpadom i komunalni redar
 • vodno gospodarstvo
 • zemljišne knjige
 • upis cesta u katastru i zemljišnoj knjizi
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama

Sadržaj u PDF formatu

 Zagreb, 2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • Program usavršavanja
 • propisi i praksa
 • primjeri 
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11 i 83/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2/2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • novine u radnim odnosima nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13)
 • godišnji odmori
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 200,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • Program usavršavanja
  • propisi i praksa
  • primjeri

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • novine u propisima
 • ogledni primjeri
 • Zakon o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (redakcijski proč. tekst)
 • Zakon o registru birača (Nar. nov., br. 144/12)

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 50.00kn
 • Novine u propisima
 • Primjeri iz prakse
 • Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
 • Zakon o sudovima (Nar. nov. br., 28/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama OPZ-a
• Sudska praksa i primjeri akata
• Opći porezni Zakon (redakcijski pročišćeni tekst) 

Zagreb, 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Izbor sudskih odluka i mišljenja ministarstava

 • Zagreb 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 204,75 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• autorski pročišćeni tekst Zakona s napomenama i kazalom III. izmjenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb 2009.

Cijena: 189,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• primjena propisa i problemi u praksi • odgovornost za štetu organizacija za platni promet • primjeri obračuna kamata • Zakon o obveznim odnosima (izvadci koji se odnose na kamate iz starog i novog Zakona) • Zakon o kamatama • uredbe

Cijena: 210,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku • sudska praksa • primjeri akata • pojmovno kazalo Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 280,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

praksa • dvojbe • prijedlozi

Cijena: 231,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• redakcijski pročišćeni tekst s komentarom • sudska praksa • kazalo pojmova

Cijena: 220,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Propisi • Pojmovna kazala • Napomene i poveznice • Sudska praksa • Porezni aspekti • Ogledni primjeri

Cijena: 195,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

mr. sc. Teodor Antić

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• Nar. nov., br. 107/07

Cijena: 210,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• novi propisi • sudska praksa • dvojbe u primjeni propisa

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• općenito o koncesijama u pravnom sustavu Republike Hrvatske • koncesije i koncesijska odobrenja prema odredbama posebnih zakona • koncesije - opći i posebni koncesijski režimi

Cijena: 280,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

ZBIRKA PROPISA 1

 • zakoni, uredbe, pravilnici i odluke s komentarima i poveznicama
 • pojmovna kazala Zagreb 2008.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• Zagreb 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 204,75 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Pročišćeni tekst Zakona s komentarom Upravnopravna i sudska praksa Ogledni primjeri

Zagreb 2010

Sadržaj u PDF formatu

50% POPUSTA

Cijena: 162,75 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• radni odnosi
• primjeri
• službenički i namještenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
• tekst Zakona o radu s pojmovnim kazalom

Zagreb, 2010.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

(Nar. nov., br. 137/09) Stupa na snagu 1. svibnja 2010. Zagreb, 2010. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine

Zagreb, 2010.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 231,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• novi propisi, sudska praksa, primjeri • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o vodama Zagreb, 2010. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 250,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• vrste upisa
• pravni temelj
• učinci…
• prateći propisi
• Zagreb, 2011.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 199,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• novi propisi, sudska praksa, primjeri
• Zakon o upravljanju državnom imovinom
• Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (s uredbama iz Nar. nov., br. 12/11)

Zagreb, 2011.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
Cijena: 252,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

ZBIRKA PROPISA VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb 2011. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 336,00 kn
Cijena s popustom: 90.00kn

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11) • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11) i Uredba • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih gra|evina (Nar. nov., br. 80/11) • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji • tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgra|enim zgradama i drugi propisi Zagreb, 2011. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

PRIMJENA ZUS-a, PROPISA O FINANCIRANJU JEDINICA I PREOBLIKOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DJELATNOSTI VODA I ODVODNJE

 • Zakon o upravnim sporovima
 • Zakon o fi nanciranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave (redakcijski pročišćeni tekst)
 • Zakon o vodama (redakcijski pročišćeni tekst)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zagreb, 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 50.00kn
 • novine u propisima
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parni~nom postupku
Zagreb, 2011.
 
Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn