Narudžbenica za izdanje: ZAKON O INSPEKCIJAMA U GOSPODARSTVU (Nar. nov., br. 14/14)